P5: Biodiversiteit - vwo (subdomein F3)

13 april 2023

Eindterm

De kandidaat kan met behulp van het concept biodiversiteit ten minste in contexten op het gebied van duurzaamheid en wereldbeeld veranderingen in diversiteit van populaties en ecosystemen binnen het systeem Aarde verklaren en beargumenteren op welke wijze deze veranderingen beïnvloed worden.

Mogelijke specificatie

De kandidaat kan bijvoorbeeld in een context: Mogelijke deelconcepten:
1. beschrijven hoe biodiversiteit kan worden benaderd op verschillende organisatieniveaus: op het niveau van soorten (organismen), van genen en van ecosystemen; soort, soortensamenstelling, indicatorsoort, verspreidingsgebied
2. uitleggen hoe biodiversiteit in de loop van de tijd kan veranderen, onder andere met behulp van het begrip natuurlijke selectie; stamboom, adaptatie, verwantschap
3. uitleggen door welke oorzaken de biodiversiteit afneemt, wat de rol van de mens daarin is en welke maatregelen genomen kunnen worden voor het behoud van soorten; exoot, natuurbeheer, klimaatverandering, vervuiling, duurzaamheid
4. toelichten op welke manier de mens afhankelijk is van de natuur. voedselproductie, grondstoffen, brandstoffen, waterzuivering
Overlap met subdomein: P1.2 (B8.2), P1.3 (B8.3), P4.1 (F2.1), P4.3 (F2.3), P4.4 (F2.1)