P2: Zelforganisatie van ecosystemen - havo (subdomein C3)

13 april 2023

Eindterm

De kandidaat kan met behulp van de concepten dynamiek en evenwicht ten minste in contexten op het gebied van duurzaamheid en wereldbeeld benoemen op welke wijze ecosystemen zich kunnen ontwikkelen en beargumenteren met welke maatregelen de mens de zelforganisatie van ecosystemen beïnvloedt.

Mogelijke specificatie

De kandidaat kan bijvoorbeeld in een context: Mogelijke deelconcepten:
1. beschrijven welke opeenvolgende veranderingen er zijn in een ecosysteem; successie, pioniersoort, climaxecosysteem
2. herkennen hoe overgangen in de ontwikkeling van ecosystemen tot stand komen; groeicurve
3. beschrijven dat een ecosysteem in verschillende evenwichtssituaties kan verkeren; draagkracht, tolerantiegrenzen, omslagpunt
4. toelichten hoe de mens de ontwikkeling van ecosystemen en het systeem Aarde beïnvloedt. exoot, natuurbeheer, fossiele brandstof, energietransitie
Overlap met subdomein: P1.3 (B8.3)

Voor het VWO staat deze eindterm uitgewerkt in de syllabus van het CvTE.