O6: Zelforganisatie van het organisme - vwo (subdomein C2)

20 december 2022

Eindterm

De kandidaat kan met behulp van het concept levenscyclus ten minste in contexten op het gebied van gezondheid en voedselproductie benoemen op welke wijze de ontwikkeling van organismen verloopt, verklaren op welke wijze verstoringen van de ontwikkeling ontstaan en beargumenteren op welke wijze deze kunnen worden voorkomen of aangepakt.

Mogelijke specificatie

De kandidaat kan bijvoorbeeld in een context: Mogelijke deelconcepten
1. de levenscycli van bloemplanten, insecten en zoogdieren in globale termen beschrijven; geslachtscellen, bevruchting, zaad, kiem, ei, larve, pop, imago, volledige en onvolledige metamorfose, morula, blastula, amnion, chorion, embryo, foetus, placenta, vruchtwater, navelstreng, aangeboren afwijking, erfelijke ziekte, (oorzaken van) kanker, preventie
2. de fases in de ontwikkeling van zygote tot de geboorte van een baby herkennen;
3. de invloed van voeding, gebruik van genotmiddelen en van stress op de prenatale ontwikkeling toelichten;
4. een relatie leggen tussen inwendige en uitwendige factoren en de lichamelijke ontwikkeling van een mens gedurende de levensloop;
5. de invloed van (a)biotische factoren op de ontwikkeling van gewassen toelichten.