Toelichting op de keuzevakken werkveld sport en bewegen

18 augustus 2021

Leerlingen kunnen zich met de keuzevakken verdiepen in een (voorlopig gekozen) richting en/of ervaring opdoen met de zeer uiteenlopende (beroeps)situaties en contexten waarin de kennis, 
vaardigheden, houdingen van het profiel aan bod kunnen komen (verbreding).

Hieronder worden de keuzevakken van het werkveld sport en bewegen kort gekarakteriseerd. Ook worden bij de verschillende keuzevakken suggesties gedaan voor verdieping en verrijking.

Keuzevakken:

  • Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten
  • Voorkomen van ongevallen en EHBO

Ondersteunen bij sport- en bewegingsactiviteiten

Dit keuzevak is geschikt voor leerlingen met een sportieve instelling, die bewust kiezen voor een vervolgopleiding sport en bewegen. Het gaat niet om de betere sporters, maar om leerlingen die sportieve diensten willen verlenen, les en leiding willen geven. 
Anderen te laten genieten van sport, vooral als het gaat om specifieke doelgroepen, vraagt heel andere vaardigheden dan zelf sporten. Door vmbo-leerlingen met deze regelende rollen kennis te laten maken, worden zij zich bewuster van hun behoeftes en hun keuze voor een vervolgopleiding.

Hieronder wordt een aantal bronnen genoemd waaruit geput kan worden bij het vormgeven van dit keuzevak.

Sportieve leerlingen in de bovenbouw vmbo-bb/kb

Deze handreiking dient ter inspiratie voor docenten beroepsgericht Z&W en docenten LO. De publicatie beschrijft drie varianten waarmee scholen de talenten van sportieve basis- en kaderleerlingen verder kunnen helpen ontplooien en hen kunnen voorbereiden op vervolgstudie en beroep. De nieuwe beroepsgerichte examenstructuur met een profielvak en keuzevakken biedt hiervoor meerdere mogelijkheden. 
Mede geïnspireerd op de ervaringen met het schoolexamenvak Lichamelijke opvoeding 2 (LO2) in de gemengde en theoretische leerweg, wordt in kaart gebracht hoe ook voor basis- en kaderleerlingen een doorlopende leerlijn gecreëerd kan worden. Een leerlijn waarin het omgaan met mensen en het regelen van beweeg- en sportactiviteiten centraal staan.

LO2 toetsvoorbeelden van praktische opdrachten

Deze bundel biedt voorbeelden van praktische opdrachten en toetsen die gebruikt kunnen worden bij het schoolexamen LO2:

Sportitude, van houding naar beroepshouding

In deze methode van uitgeverij Edu’actief voor het vak LO2 in de bovenbouw vmbo-gl/tl staat de ontwikkeling van de houding van de LO2-leerling naar een beroepshouding centraal. Theoretische onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld communiceren, samenwerken, presenteren, leidinggeven, gezonde leefstijl, behandelen en voorkomen van blessures, organiseren, trainen, motieven om te bewegen en stage lopen in je eigen sport.

Voorkomen van ongevallen en EHBO

In het keuzevak EHBO kunnen onderwerpen worden behandeld die de leerlingen voorbereiden op het werken in de sportwereld.
Neem voor EHBO-certificering of examinering contact op met het Rode Kruis of Oranje Kruis.
Het Oranje Kruisboekje is een goede basis voor dit keuzevak. Cito gebruikt dit ook als bron bij het maken van een CSPE.