Het ontstaan van het profiel

13 december 2019

Achterliggende gedachten bij de keuzes voor het profielvak MVI is het volgende fragment uit het verantwoordingsdocument van de SVC Techniek:

Onze arbeidsmarkt is veel dynamischer dan vijftig jaar geleden. Het aantal eenduidige beroepen waarbij men direct begrijpt wat het beroep inhoudt en betekent, vermindert snel. Mensen werken bovendien niet meer hun hele leven voor één werkgever in één en dezelfde baan. De mobiliteit neemt toe en mensen veranderen frequenter van functie. Dat komt grotendeels door technologische ontwikkelingen die het werk zijn van technici…
De toekomst vraagt om een medewerker die deze veranderingen niet passief ondergaat, maar die zich er comfortabel bij voelt en die hier zijn uitdaging uit haalt.

De transitie van de onderliggende programma's Grafimedia en ICT-route naar een profielvak MVI met verdiepende en/of verbredende keuzevakken past in dit toekomstbeeld.

Het profielvak is opgebouwd uit 4 modulen. Elke module bevat één of meerdere taken. Elke taak bevat één of meerdere deeltaken. In elke deeltaak staan de eindtermen welke door de leerlingen aan het eind van hun opleiding moeten worden beheerst. Dit profielvak wordt afgesloten met een Centraal Examen (CE). Vanuit het profielvak MVI is er een verwante doorstroom mogelijk naar de kwalificatiedossiers van de examenprofielen 'Media en vormgeving' en 'Informatie en communicatietechnologie' in het mbo.

Het College voor Toetsen en Examens (het CvTE) geeft in een syllabus een toelichting op het examenprogramma van het profielvak. In de syllabus van het profielvak MVI zijn de eindtermen geconcretiseerd. Behalve een beschrijving van de exameneisen voor een centraal examen kan de syllabus verdere informatie over het centraal examen bevatten, bijvoorbeeld over de specificaties van examenstof en begrippenlijst.