Bronnen rond taaldomeinen in samenhang

23 juni 2020

Over het project Taaldomeinen in samenhang

Achtergrondliteratuur

 • Argo, D. (1995). Integrated language arts: A study of the achievement of sixth grade students in an integrated language arts program(Master's Thesis). 
  In dit experimentele onderzoek van Argo (1995) worden positieve effecten aangetoond op de leerprestaties van ‘sixth-grade students’ (groep 8) die een geïntegreerd programma volgen. De prestaties van deze leerlingen werden vergeleken met die van een groep leerlingen die les kregen volgens de traditionele, verkavelde methode.
 • Boelens, L. (2016) Taaldomeinen in samenhang. Een kwalitatief beschrijvend onderzoek naar de visie en praktijk van bovenbouwleerkrachten van verschillende typen basisscholen ten aanzien van samenhang tussen taaldomeinen. (Masterscriptie) Neerlandistiek, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen. 
  In deze masterscriptie staat het ‘ontkavelen’ van het taalonderwijs, door taaldomeinen samenhangend aan te bieden, centraal. Het onderzoek heeft plaatsgevonden binnen de kaders van het project Taaldomeinen in samenhang van SLO. In dit project werkt SLO aan twee doelstellingen. De eerste is het komen tot een heldere en eenduidige definitie van Taaldomeinen in samenhang, ook wel ‘geïntegreerd taalonderwijs’ genoemd. De tweede is gericht op de vraag hoe leraren het beste kunnen worden ondersteund om meer samenhang in hun taalonderwijs aan te brengen. In dit onderzoek wordt een poging gedaan een beeld te krijgen van de huidige onderwijspraktijk. Want hoe kijken leraren eigenlijk tegen samenhang tussen taaldomeinen aan? En worden dergelijke vormen van samenhang al toegepast?
 • Cheney, M. & Gaillet, L. (2000). Feeding the emaciated muse: Lessons from a first year teacherThe English Journal, 89(4), 26-31. 
  In dit artikel rapporteert een docent (Cheney) over zijn eerste ervaringen als docent op een middelbare school. Hij voerde de ‘reading toward writing approach’ in, waarbij hij studenten zoveel mogelijk verschillende soorten literatuur/teksten liet lezen, vervolgens het werk met hen bediscussieerde en ze uiteindelijk de stijl van de schrijver liet afkijken. Daarbij gaf hij de studenten concrete aanwijzingen en vereisten mee. De docent merkte op dat studenten sinds het invoeren van deze werkwijze, waarin lezen en schrijven gekoppeld worden, steeds enthousiaster, zelfverzekerder en beter begonnen te schrijven.
 • Hoogeveen, M. en Gelderen, A. van (2014) Effecten van leren schrijven met peer response en instructie in genrekennisin: Levende Talen Tijdschrift, jg 15, 2.
  Lees meer op Schrijflessen in samenhang
 • Meyer, J., Youga, J., & Flint-Ferguson, J. (1990). Grammar in context: why and howThe English Journal, 79(1), 66-70.
  Dit artikel beschrijft een lessenserie waarin docenten de domeinen lezen, woordenschat, literatuur, schrijven en grammatica geïntegreerd aan bod laten komen. Meyer e.a. (1990) stelt dat leerlingen door deze lessenserie taalvaardiger worden, het nut van grammatica leren inzien en een positievere houding ten opzichte van taal ontwikkelen.
 • Schooten, E.J. van, Gelderen, A.J.S. van (2011) Taalonderwijs; een kwestie van ontkavelen. Openbare les in duplo: presentatie van het lectoraat Taalverwerving en Taalontwikkeling bij het Instituut voor Lerarenopleidingen van Hogeschool Rotterdam. 
  De taalverwerving op scholen is in verregaande mate verkaveld over verschillende vakgebieden, (deel)vakken, doeltalen en deelcursussen. Bovendien is deze verkaveling verschillend per schoolsoort. Taalverwerving stopt niet bij de taalles, maar vindt gelukkig ook plaats tijdens het gebruik van de taal in de alledaagse communicatie en bij het leren van vakinhouden.
 • Stevens, R. (2006). Integrated reading and language arts instructionRMLE online, 30(3), 1-12. 
  In dit onderzoek worden positieve effecten aangetoond van het programma ‘Student Team Reading and Writing’ – waarin met name lezen en schrijven geïntegreerd worden aangeboden. Uit de resultaten van de California Achievement Test (CAT) bleek dat studenten – na het succesvol implementeren van het bovenstaande programma – significant hoger presteerden op het gebied van woordenschat, begrip en schrijfexpressie.