Ruzie

30 oktober 2019

​Lesvoorbeeld muziek, groep 7/8

De leerlingen van groep 8 komen vaak in aanraking met ruzie. Soms maken ze zelf ruzie, een andere keer zijn ze het slachtoffer of een toevallige getuige. Ruzie is een betekenisvol onderwerp omdat de leerlingen vaak met ruzie worden geconfronteerd en ze zich bewust kunnen worden van de verschillende muzikale manieren waarop mensen hun stem gebruiken bij ruzies. Met groep 8 gaan we onderzoeken wat er met de stemmen van mensen gebeurt als ze ruzie maken of juist proberen de ruzie te remmen.

Op basis hiervan krijgen de leerlingen de volgende opdracht:
'Hoe gebruiken mensen hun stem als ze ruzie met elkaar maken? Kun je met muziek ook ruzie uitbeelden? Hoe klinkt een muzikale ruzie?'

In de klas is regelmatig ruzie. Ook vertellen de leerlingen over ruzies die ze meemaken tussen volwassenen. Onderstaande fragmenten geven een beeld van de oriënterende, onderzoekende en uitvoerende fase van het creatieve proces. De leerlingen hebben weinig ervaringen met grafische notaties en het ontwerpen van muziekstukjes. Er wordt wel met enige regelmaat gezongen in de klas. 

Het totale lesvoorbeeld (incl. competenties, leerdoelen en beoordelingscriteria) vindt u hiernaast in de pdf.

Oriënteren

Ruzie, oriënteren, analyse geluidloos fragment uit actualiteit
De leerkracht laat de leerlingen een filmpje analyseren dat ze zojuist hebben gezien zonder geluid. Dit filmpje betreft een situatie waarbij het contact tussen treinreiziger en conducteur escaleert. De leerkracht gebruikt ondersteunende begrippen uit de muziek om de koppeling te maken met het thema ruzie. Door de leerlingen verschillende keuzemogelijkheden te bieden, oriënteren zij zich op dit onderwerp en de (muzikale) begrippen.

Onderzoeken

Ruzie, onderzoeken, in groepsverband een muziekstuk over ruzie bedenken
De leerlingen verkennen de mogelijkheid om een algemeen begrip als ruzie om te zetten in een muziekstuk. Dit doen ze in groepsverband waarbij de dirigent de conducteur en treinreiziger vertegenwoordigd. Tegelijkertijd vindt er reflectie plaats met terugkoppeling van de leerkracht op de muziekbegrippen.

Uitvoeren

Ruzie, uitvoeren, een grafische partituur maken en reflecteren
De leerlingen maken een muziekfragment bij een situatie rondom het thema ruzie. Het ontwerp blijft geheim en er wordt in groepsverband een klanktekening gemaakt. De leerkracht loopt rond en geeft suggesties. De leerlingen maken in groepsverband keuzes en komen samen tot een grafische partituur.

Evalueren

Ruzie, evalueren, presenteren en reflecteren
Ieder groepje laat voor de klas de uitvoering van zijn partituur horen. De leerkracht stelt vragenaan de hand van beoordelingscriteria en benadrukt de positieve kanten. Daarbij laat ze de groep meedenken in het scenario dat de kinderen ten gehore brengen.