Visie en beleid

7 november 2019

Steeds meer scholen en docenten beseffen de noodzaak om aandacht te besteden aan LOB.  Daar komt bij dat met de invoering van de nieuwe beroepsgerichte examenprogramma's in het vmbo, LOB in de nabije toekomst explicieter deel uitmaakt van de examenprogramma's. 
Scholen staan hierdoor voor de vraag hoe zij vorm en inhoud kunnen geven aan LOB in het onderwijsprogramma. Het ontwikkelen van een programma voor LOB vraagt om een duidelijke visie en beleid.

Doel

Het doel van LOB is dat leerlingen leren kiezen en het keuzeproces leren doorgronden. Zodoende worden leerlingen voorbereid  op een leven waarin zij door een steeds veranderende arbeidsmarkt gedwongen worden keuzes te maken voor opleiding en arbeid. In de nieuwe structuur van de beroepsgerichte programma's in het vmbo loopt loopbaanoriëntatie en –ontwikkeling als een rode draad door het programma omdat het als een eindterm opgenomen is in het kernprogramma. Concreet betekent het de leerling in staat is zijn eigen loopbaanontwikkeling vorm te geven. Dit doet hij door middel van reflectie op het eigen handelen en reflectie op ervaringen met een oriëntatie op een toekomstige opleiding en loopbaan.

Loopbaanoriëntatie en begeleiding LOB

Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) loopt als een rode draad door de nieuwe beroepsgerichte programma’s van het vmbo. De animatie laat zien hoe LOB is opgenomen in de nieuwe programma's, hoe leerlingen werken aan loopbaancompetenties en het belang van loopbaanreflectiegesprekken en het loopbaandossier

Architectuur van de loopbaan

​In dit animatiefilmpje laat Marinka Kuijpers het hoe, wat en waarom zien van loopbaancompetenties.

Geselecteerde Documenten

  • Leerroutes voor LOB: de vmbo-scenario's praktisch uitgewerkt voor de vier leerwegen (pdf, 195 kB)
    In deze losse bijlage bij de publicatie Praktijknabije LOB in de theoretische leerweg worden lessuggesties en ideeën gegeven voor het ontwikkelen van beroeps- en opleidingsbeelden.
  • Praktijknabije LOB met beleid: het ontwikkelen van een LOB-beleidsplan (pdf, 165 kB)
    Handreiking voor het opstellen van een beleidsplan loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). De handreiking bestaat uit twee delen. Het eerste deel is gericht op het maken van een inventarisatie van de beginsituatie van de school. Het tweede deel schetst het traject voor het daadwerkelijk ontwikkelen van beleid betreffende LOB.
  • Naar een doorlopend programma voor LOB. In deze publicatie wordt LOB uitgewerkt in een samenhangend en doorlopend programma van klas 1 tot en met klas 4. Op basis van een kleinschalige inventarisatie worden knelpunten en succesfactoren rond het keuzeproces bij de overgang van leerjaar 2 naar leerjaar 3 beschreven.
  • Praktijknabije LOB in de theoretische leerweg (pdf, 1.6 MB)
    SLO heeft samen met vier scholen gewerkt aan de organisatie en vormgeving van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) in de theoretische leerweg van het vmbo. Deze publicatie bevat een aangescherpte visie op LOB, de kaders voor een leerplan, voorbeeldopgaven, schoolervaringen en inzichten over de inhoud en de wijze van begeleiding van leerlingen.