Aanleiding

10 januari 2022

Aanleiding

Steeds meer scholen en docenten beseffen de noodzaak om aandacht te besteden aan LOB. Deze noodzaak wordt ook gezien door de scholieren zelf, zo blijkt uit een onderzoek van het Laks (2013): “Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan." Daar komt bij dat met de invoering van de nieuwe beroepsgerichte examenprogramma's in het vmbo, LOB in de nabije toekomst explicieter deel uitmaakt van de examenprogramma's.

Scholen staan hierdoor voor de vraag hoe zij vorm en inhoud kunnen geven aan LOB in het onderwijsprogramma. Het ontwikkelen van een programma voor LOB vraagt om kennis over de inhoud, vakdidactiek, docentschap en om leerplankundige kennis.

Tegelijk ontstaat steeds meer aandacht voor de professionalisering van docenten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de wet BIO en de kennisbasis voor leraren. Van de docent wordt verwacht dat hij of zij op praktisch niveau programma-onderdelen kan aanpassen en ontwerpen. Om dit in samenhang met de rest van het leerplan te kunnen doen zijn leerplankundige competenties van belang.

Uitdagingen voor scholen

Met name op vmbo scholen is LOB een actueel onderwerp. Daarbij staan vmbo-scholen voor in ieder geval een tweetal uitdagingen:

Het realiseren van een doorlopende leerlijn
LOB leeft over het algemeen meer in de bovenbouw dan in de onderbouw en er is nog te weinig verbinding tussen het onderwijs en de LOB-visie en doelen. Veel scholen zijn voornemens een doorlopende LOB-leerlijn te maken, dus vanaf het eerste leerjaar tot en met het examenjaar.

LOB als integraal onderdeel van het curriculum
Op veel scholen is LOB nog vooral ‘een zaak van de decaan’. LOB komt ook wel aan bod in projecten en mentorlessen maar nog in mindere mate in de vaklessen. Docenten zijn zich nog te weinig bewust van het belang van LOB en geven er geen prioriteit aan. (Bron: VO-Raad (2012): LOB, de investering waard.)

Met deze leergang leer je op leerplankundige wijze vorm en inhoud te geven aan LOB.