motivatie

12 november 2020

Maatwerk zorgt voor meer motivatie bij leerlingen

Wat maakt nou dat maatwerk motiverend werkt? Dit valt goed te verklaren door te kijken naar de zelfdeterminatie theorie van Ryan en Deci (2000). Zij beschrijven drie basisbehoeften voor motivatie: competentie, autonomie en verbondenheid.

Maatwerk maakt dat een leerling zich competenter zal voelen, omdat de doelen meer op de leerling afgestemd zijn. Maar maatwerk draagt ook op andere manieren bij aan de motivatie.

Je competent voelen

Een van de drie voorwaarden voor motivatie is het ervaren van successen. Een leerling die zich competent voelt, zal zich sneller gemotiveerd voelen. Juist door het bieden van maatwerk stel je doelen voor de leerling die passend zijn qua niveau en inspanning. Hierdoor ervaart een leerling echt succes. Door ook nog ruimte te bieden voor eigen interesses, geef dit hen de mogelijkheid om hun talenten in te zetten. En met werkvormen die vragen om samenwerken zorg je ervoor dat iedereen ervaart dat zijn vaardigheden en input belangrijk zijn voor het eindproduct.

Autonomie ervaren

Voor motivatie bij leerlingen is het belangrijk dat ze het gevoel hebben dat ze invloed uit kunnen oefenen op de situatie. Als er ruimte is voor maatwerk betekent dit vaak dat leerlingen zelf meer controle mogen nemen over hun leerproces. Dit kan op een kleine schaal zijn, bijvoorbeeld bij het kiezen van een onderwerp voor een opdracht. Op een grotere schaal gaat het bijvoorbeeld om het recht om weg te mogen blijven in een les om een vak te kunnen volgen op een hoger niveau. In alle gevallen staat de leerling meer aan het roer van zijn of haar eigen leren en dit werkt motiverend. Onderzoek eens met deze checklist hoe jij jouw leerlingen meer autonomie kunt geven.

Je verbonden voelen

De derde voorwaarde voor motivatie is dat leerlingen zich verbonden voelen met de mensen om zich heen. Ook hier draagt maatwerk op verschillende manieren aan bij. Zo zijn persoonlijke gesprekken over hoe een leerling zich wil ontwikkelen een goede kans om een positieve relatie op te bouwen. En als een leerling in een groepje met gelijkgestemden mag werken, voelt hij zich meer gehoord dan in de grote groep. Hij voelt zich dan niet alleen veilig, maar ook behorend tot de sociale groep.

Bron

Ryan. R. M., & Deci, E. L. (2000) Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Defnitions and New Directions. University of Rochester.