Exacte vakken - voorbeelden

30 juni 2020

Natuurkunde

Aan de slag met gassen en deeltjes

Leerlingen tekenen (pdf, 542 kB) lucht in een erlenmeyer en maken hun ideeën over lucht zichtbaar. Vervolgens discussiëren vervolgens over deeltjesmodellen. In dit voorbeeld gaat het vooral om fase 2-4 van de FE-cyclus centraal, met veel aandacht voor het interpreteren en analyseren van leerlingreacties (fase 3).

Wiskunde

Ordenen van getallen

Leerlingen uit leerjaar 1 gaan aan de slag met het ordenen (pdf, 190 kB) van getallen met een ongelijk aantal decimalen. In dit voorbeeld staan fase 2 – 5 van de FE-cyclus centraal, waarbij de leraar nagaat in hoeverre leerlingen de stof over decimale getallen van de basisschool beheersen met een beperkt aantal opgaven, een snel-antwoordformat en onmiddellijke feedback.

Rekenen met vlakke figuren

In leerjaar 3 van vmbo-bb/kb leren leerlingen hoeken herkennen (pdf, 323 kB) en ermee rekenen in verschillende vlakke figuren. Aan de hand van een beperkt aantal diagnostische opgaven gaan leerlingen zelf na wat passende vervolgstappen zijn en wat ze daarbij nodig hebben.