Een zesjarige, geïntegreerde leerroute vmbo-tl - havo


Met een geïntegreerde leerroute vmbo-tl – havo kunnen mogelijk meer leerlingen dan nu een havodiploma behalen. Waar vmbo-tl- en havoscholen ieder voor zich kunnen werken aan verbetering van de onderlinge aansluiting, kunnen ze dat ook doen in een geïntegreerde, zesjarige leerroute waarin de leerlingen na vier jaar een vmbo-tl-diploma behalen en na zes jaar een havodiploma. In zo'n geïntegreerde leerroute wordt vanaf het eerste tot en met het zesde leerjaar vanuit een gedeelde visie op leren, didactiek en begeleiding gewerkt aan doorlopende leerlijnen in vakspecifieke kennis en vaardigheden, loopbaanoriëntatie en –begeleiding en algemene vaardigheden.

Leerlingen in vmbo-tl kunnen vaak meer aan dan wat van hen wordt gevraagd

In een onderzoek onder 62 ex-vmbo-tl'ers op vijf havo- en vijf mbo-scholen geven veel leerlingen aan dat ze gezien hun mogelijkheden ten onrechte in vmbo-tl terecht zijn gekomen (Onderzoeksbureau SARV International, 2010). Bijna alle respondenten zijn van mening dat ze, terugkijkend naar de afgelopen jaren, ook wel direct naar de havo hadden kunnen gaan. De meeste leerlingen percipiëren de moeilijkheidsgraad op vmbo-tl ver onder hun niveau. Volgens hen mag de theoretische leerweg 'best wat moeilijker en uitdagender' (Onderzoeksbureau SARV International, 2010). 
Het LAKS-onderzoek onder vmbo'ers, waarbij 61% van de respondenten bestond uit vmbo-tl'ers, wijst in dezelfde richting (LAKS, 2011). Volgens het LAKS zou de lesinhoud moeilijker kunnen en het huiswerk pittiger, zeker in de leerjaren 1 tot en met 3.

Doelgroep van de geïntegreerde leerroute tl – havo

De geïntegreerde leerroute vmbo-tl – havo richt zich op verschillende groepen leerlingen. Allereerst op
de hierboven genoemde groep van 'onderschatte' leerlingen. Dit zijn leerlingen die in de theoretische leerweg terechtkomen maar daar onder hun niveau werken. Zij kunnen tezamen met (een deel van de) leerlingen die tussentijds uit havo naar de vmbo-tl afstromen, worden gerekend tot de
'onderpresteerders'. Dan zijn er de 'laatbloeiers': de leerlingen wier talenten wat later tot bloei komen of allochtone leerlingen die wat meer tijd nodig hebben om zich het Nederlands eigen te maken om
vervolgens hun talenten te ontwikkelen (Van Esch & Neuvel, 2010). Dat zijn leerlingen die nu
vaak de stapelroute vmbo-tl - havo volgen. Al deze leerlingen zijn qua intellectuele capaciteiten te
positioneren op een niveau 'tussen mavo en havo'.

Mogelijke uitstroom naar mbo

Bij de inrichting van de geïntegreerde leerroute richting havodiploma moet er rekening mee worden gehouden worden dat leerlingen uiteindelijk toch liever uitstromen naar het mbo of daar beter op hun plek zijn. Dat betekent dat de leerlingen bij LOB de gelegenheid moeten hebben om zich zowel op doorstroom naar havo als mbo te oriënteren.