Positie van het vak

13 december 2019

Wiskunde is een algemeen vormend vak voor alle leerwegen van het vmbo. Leerlingen uit een beroepsgerichte of uit de gemengde leerweg die een technisch of groen profiel volgen, zijn verplicht examen af te leggen in het vak wiskunde. Leerlingen die een ander profiel gekozen hebben, kunnen eveneens examen afleggen in dit vak, maar zijn daartoe volgens de wet- en regelgeving niet verplicht. Leerlingen uit de theoretische leerweg kunnen wiskunde als examenvak kiezen, maar zijn evenmin daartoe verplicht.

Het percentage leerlingen dat in 2018 examen wiskunde aflegde, bedroeg in de gemengde en theoretische leerweg ongeveer 90 %. In de kader- en beroepsgerichte leerweg nam iets meer dan 80 % deel aan het examen wiskunde.

In tegenstelling tot havo en vwo maakt wiskunde in het vmbo géén deel uit van de kernvakkenregel, die stelt dat een examenkandidaat alleen kan slagen voor het examen als hij voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde (A, B of C) en de rekentoets ten hoogste één 5 behaald heeft. De kernvakkenregel voor het vmbo betreft enkel het vak Nederlands en de rekentoets.