Overwegingen PTA

13 januari 2020

Als je een PTA voor het schoolexamen Rekenen moet maken, kun je een aantal scenario's in overweging nemen.

Scenario 1: één toets

In dit scenario leggen de leerlingen slechts één SE-toets af, die je beoordeelt met een cijfer. Dit cijfer is – eventueel na herkansing – meteen het eindcijfer voor het schoolexamen en verschijnt op de bijlage bij de cijferlijst van het diploma van de leerlingen. Dit scenario lijkt nog het meest op de situatie dat er een centrale rekentoets was. Je kunt, als je dat wenst, in het examenreglement van je school dezelfde herkansingsregeling opnemen als die voor de centrale rekentoets gold en daar in het PTA naar verwijzen.

Scenario 2: meer dan één toets

In dit scenario zijn er verschillende SE-toetsen en aan de hand van de resultaten bepaal je voor elke leerling het examencijfer Rekenen. Dit lijkt het meest op de gang van zaken bij vakken die alleen een schoolexamen kennen. Je kunt je PTA op verschillende manieren vormgeven:

  • per domein neem je een toets af;
  • één toets gaat over paraat hebben en een andere toets over functioneel gebruiken;
  • bij sommige toetsen is geen rekenmachine toegestaan, bij andere wel.

Scenario 3: een portfolio

In dit scenario verzamelen leerlingen verschillende bewijzen van hun rekenvaardigheid. Dat kunnen resultaten van SE-toetsen zijn, maar ook andersoortige bewijsstukken. Te denken valt aan:

  • een verslag van een beroepstaak met een rekenkundige component;
  • een werkblad in Excel met een bepaalde calculatie.

Kies je voor dit scenario, dan is het noodzakelijk de verschillende bewijsstukken te waarderen en op basis daarvan het examencijfer te bepalen. De wijze waarop je dit doet, moet in het PTA staan. De bewijsstukken kan een kandidaat aan de vervolgopleiding laten zien om aan te tonen welk rekenen hij hoe goed beheerst.

Je bent niet beperkt tot deze scenario's en kan zelf scenario's bedenken. Bovendien kun je ze met elkaar combineren.

Het schoolexamen eerder afsluiten

Het is zoals bij elk vak toegestaan om in het voorexamenjaar examen te doen. Je kunt het schoolexamen Rekenen in het voorexamenjaar afnemen en het eindcijfer vaststellen. Dit verhoudt zich echter slecht met de aanbeveling van de opstellers van het Referentiekader rekenen dat het nodig is rekenvaardigheid te onderhouden. Door het schoolexamen in het voorexamenjaar af te sluiten kan er een 'onderhoudsgat' ontstaan. Gelet op de doorlopende leerlijn naar de vervolgopleiding is dit niet gewenst. Als je overweegt het schoolexamen in het voorexamenjaar af te sluiten, doet je er verstandig aan het onderhoud van rekenvaardigheid na afname van het schoolexamen in je onderwijs te regelen.