Algemene informatie

27 juli 2023

SLO biedt vakdocenten in de bovenbouw van het vmbo steun bij de inrichting van het schoolexamen (SE) in de vorm van handreikingen. Deze handreikingen bevatten suggesties en adviezen voor de inrichting van het schoolexamen.

Deze handreiking gaat over het schoolexamen Rekenen voor leerlingen in havo en vmbo die geen examen wiskunde afleggen. Deze leerlingen moeten een schoolexamen Rekenen doen. Het eindcijfer van dit schoolexamen wordt vermeld op een bijlage bij de cijferlijst van het diploma en telt niet mee in de zak-/slaagregeling. Maar alle andere regelingen die gelden voor (school)examens, gelden wel voor dit schoolexamen Rekenen. Scholen moeten daarom een PTA Rekenen voor deze leerlingen maken. Deze website geeft je daarvoor handreikingen, die niet voorschrijvend van karakter zijn. Je mag binnen de grenzen van de regelgeving zelf je keuzen maken en afwijken van de handreikingen op deze website.

Auteursrecht

Op deze website is een aantal voorbeelden opgenomen van rekenopgaven. Deze opgaven zijn afkomstig uit de rekensyllabus van het College voor Toetsen en Examens. Hiervoor geldt dat dit materiaal vrij te gebruiken is voor eigen oefening, studie of privégebruik, alsmede voor schoolgebruik op niet-commerciële basis. Voor alle andere toepassingen geldt dat het gebruik van in dit product verwerkt (bronnen)materiaal niet is toegestaan zonder toestemming van de rechthebbenden.