Opstellen PTA

13 januari 2020

Een Programma voor Toetsing en Afsluiting moet ten minste uit de volgende vijf onderdelen bestaan.

  • welke onderdelen van het examenprogramma in het schoolexamen worden getoetst. In dit geval betreft dat alle onderdelen.
  • de inhoud van de onderdelen van het schoolexamen. Hier moet je aangeven waar SE-toetsen over gaan en/of welke rekenprestaties van leerlingen beoordeeld worden en bij voorkeur ook hoe. Je kunt dit doen door aan te geven welke rekendoelen die elders in deze handreiking staan, in de toets aan bod komen.
  • de wijze waarop en de tijdvakken waarbinnen de toetsen van het schoolexamen plaatsvinden, de herkansing daaronder mede begrepen,
  • de wijze van herkansing van het schoolexamen
  • de regels voor de wijze waarop het (eind)cijfer voor het schoolexamen voor een kandidaat tot stand komt. Dit is in het bijzonder van belang als je voor het portfolioscenario gekozen hebt.

Het staat je vrij ook andere onderdelen aan je PTA toe te voegen, zoals de toetsvorm.

Vervallen vereisten

Voor de centrale rekentoets stonden in de syllabus Rekenen een aantal specificaties, zoals:

  • welk deel van het schoolexamen met en zonder rekenmachine gemaakt moeten worden;
  • welk deel van het schoolexamen beheersing van Paraat hebben en Functioneel gebruik toetst;
  • welk deel van het schoolexamen afkomstig zijn uit welk domein.

Deze specificaties gelden niet meer. Je mag zelf kiezen welk aandeel van het schoolexamen met en zonder rekenmachine gedaan moet worden, in hoeverre contexten een rol spelen in het schoolexamen en in welk aandeel de domeinen in het schoolexamen hebben; dit alles met inachtneming van wat bij Wat moet, wat mag, wat kan staat.

Je kunt desgewenst de specificaties van de centrale rekentoets, die dus niet meer gelden, als uitgangspunt hanteren en daarvan afwijken als je daar redenen voor hebt. Voorbeeld is om voor vmbo-leerlingen die een economisch beroepsprofiel volgen, minder accent op Meten & meetkunde te leggen met als argument dat dat voor hun beroepsprofiel minder relevant is. Ter informatie staan hieronder de specificaties uit de rekensyllabus.

Rekenmachine

Aandeel in het schoolexamen

niet beschikbaar

ongeveer 40%

Beschikbaar

ongeveer 60%

Contextloze / contextopgaven

Aandeel in het schoolexamen

contextloze opgaven

ongeveer 1/3 deel

contextopgaven

ongeveer 2/3 deel

Domein

Aandeel in het schoolexamen

Getallen

ongeveer 30%

Verhoudingen

ongeveer 30%

Meten & meetkunde

ongeveer 20%

Verbanden

ongeveer 20%