Vrijstellingen en ontheffingen

13 december 2019

​​​Op grond van artikel 26e lid 1 (havo/vwo) en 26n lid 1 (vmbo) van het Inrichtingsbesluit WVO, kunnen leerlingen ontheffing krijgen van het onderwijs (en examen) in lichamelijke opvoeding, als zij 'vanwege hun lichamelijke gesteldheid niet in staat zijn dit onderwijs te volgen'. Het bevoegd gezag kan deze ontheffing verlenen en hoeft daarvoor niet vooraf toestemming aan de inspectie te vragen. Wel moet een dergelijke ontheffing gemeld worden onder v​ermelding van de gronden waarop deze ontheffing berust. Dit dient schriftelijk te gebeuren: Inspectie van het onderwijs, t.a.v. de contactinspecteur, postbus 2730, 3500 GS Utrecht.

Voor de goede orde: ontheffing voor een leerling aan een reguliere school (niet zijnde een LOOT-school), die een (top)sport beoefent en ter voorkoming van blessure(s) op school wil worden ontheven van het onderwijs in lichamelijke opvoeding aan school, wordt formeel niet begrepen onder deze ontheffingsmogelijkheid.

Artikel 26n. Ontheffingen en vrijstellingen vmbo

1. Het bevoegd gezag van een school voor mavo of vbo kan een leerling, na overleg met de leerling en, indien de leerling minderjarig is, met diens ouders, voogden of verzorgers, ontheffing verlenen van het volgen van het onderwijs in lichamelijke opvoeding, indien de leerling vanwege diens lichamelijke gesteldheid niet in staat is dit onderwijs te volgen. Het bevoegd gezag geeft de inspectie kennis van de verleende ontheffing en vermeldt daarbij de gronden waarop deze ontheffing berust.