(Lang)durig zieke leerlingen

24 maart 2022

Mag een leerling die lang ziek is geweest of nog is en daardoor het schoolexamen (SE) niet heeft kunnen afronden, wel deelnemen aan het centraal examen (CE) en ook eventueel op een later moment (2e en 3e tijdvak) CE doen?

​​​​​Ja, het SE hoort weliswaar afgerond te zijn voor het eerste tijdvak (artikel 32 Eindexamenbesluit VO), maar voor een leerling die ziek is (geweest) of door een andere vorm van overmacht het SE niet heeft kunnen afronden, kan een uitzondering worden gemaakt.

Als een leerling voor een vak zoals LO1 het schoolexamen niet voor het eerste tijdvak van het CE heeft kunnen afronden, dan stelt het bevoegd gezag zelf een deadline vast waarop dat SE wel afgerond moet zijn, maar uiterlijk een week voordat de examenuitslag bekend gemaakt wordt.

Algemene regeling

Een kandidaat die langdurig ziek is of om andere moverende redenen niet alle lessen kan volgen, kan het totale examen gespreid over twee jaar afleggen. Dit is geregeld in artikelen 32 en 59 van het Eindexamenbesluit VO. De beslissing daarover moet uiterlijk eind april (voor aanvang van het eerste tijdvak) genomen worden. Liever eerder, want er moet overleg met de inspectie gepleegd worden (letterlijk 'de inspectie moet worden gehoord'). Na dit overleg met de inspectie meldt de school schriftelijk op welke wijze het examen wordt verdeeld over die twee jaar. Dit gebeurt via het Internet Schooldossier van de inspectie.

In totaal is twee keer herkansen mogelijk, één keer in het eerste jaar en één keer in het tweede jaar. Het recht op een herkansing heeft betrekking op de vakken/onderdelen van het eindexamen die in het betreffende schooljaar zijn afgelegd.

Artikel 32. Schoolexamen

1. Het bevoegd gezag bepaalt het tijdstip waarop het schoolexamen aanvangt.

2. Het schoolexamen wordt afgesloten voor de aanvang van het eerste tijdvak, bedoeld in artikel 37.

3. Het bevoegd gezag kan in afwijking van het tweede lid een kandidaat die ten gevolge van ziekte of een andere van zijn wil onafhankelijke omstandigheid het schoolexamen in één of meer vakken niet heeft kunnen afsluiten voor de aanvang van het eerste tijdvak, in de gelegenheid stellen het schoolexamen in dat vak of in die vakken af te sluiten vóór het centraal examen in dat vak of in die vakken, doch na de aanvang van het eerste tijdvak (dat wil zeggen: voordat het betreffende vak in het eerste tijdvak aan de orde is).

4. Indien het bevoegd gezag gebruikmaakt van de afwijkingsbevoegdheid in het derde lid, zendt het de resultaten die zijn behaald met het schoolexamen en het sectorwerkstuk zo spoedig mogelijk aan de inspectie, tenzij het bevoegd gezag op grond van artikel 103b, tweede lid, van de wet examengegevens samen met het persoonsgebonden nummer verstrekt aan Onze Minister.

Artikel 59. Spreiding voltooiing eindexamen

1. Het bevoegd gezag kan, de inspectie gehoord, toestaan dat een kandidaat die in het laatste leerjaar langdurig ziek is, en een kandidaat die lange tijd ten gevolge van een bijzondere, van de wil van de kandidaat onafhankelijke omstandigheid niet in staat is geweest het onderwijs in alle betrokken eindexamenvakken gedurende het laatste leerjaar te volgen, het centraal examen en in voorkomend geval het schoolexamen, voor een deel van de vakken in het ene schooljaar en voor het andere deel in het daarop volgende schooljaar aflegt. In dat geval wordt het eindexamen in een vak in het eerste of in het tweede van deze schooljaren afgesloten.