Positie van het vak

30 maart 2022

Lichamelijke opvoeding 1 (LO1) is voor alle leerlingen van alle leerwegen (vmbo-bb/kb/gl/tl) een verplicht vak in het gemeenschappelijk deel van het programma.

Alleen schoolexamen

Het examen LO1 (gemeenschappelijk deel) wordt alleen als schoolexamen afgenomen. Het vak wordt afgesloten met de kwalificatie 'voldoende' of 'goed'. De leerling krijgt geen cijfer, maar de genoemde kwalificatie is wel een voorwaarde voor het verkrijgen van het diploma. Er zijn geen vormvoorschriften voor het schoolexamen LO1. Het (door de leerling laten) aanleggen van een examendossier verdient de voorkeur.

In artikel 32 van het Eindexamenbesluit VO is bepaald dat het schoolexamen moet zijn afgerond voor aanvang van het eerste tijdvak centraal examen:

  1. Het bevoegd gezag bepaalt het tijdstip waarop het schoolexamen aanvangt.
  2. Het schoolexamen wordt afgesloten voor de aanvang van het eerste tijdvak, bedoeld in artikel 37.
  3. Het bevoegd gezag kan in afwijking van het tweede lid een kandidaat die ten gevolge van ziekte of een andere van zijn wil onafhankelijke omstandigheid het schoolexamen in één of meer vakken niet heeft kunnen afsluiten voor de aanvang van het eerste tijdvak, in de gelegenheid stellen het schoolexamen in dat vak of in die vakken af te sluiten vóór het centraal examen in dat vak of in die vakken, doch na de aanvang van het eerste tijdvak.
  4. Indien het bevoegd gezag gebruikmaakt van de afwijkingsbevoegdheid in het derde lid, zendt het de resultaten die zijn behaald met het schoolexamen en het profielwerkstuk in het vmbo zo spoedig mogelijk aan de inspectie, tenzij het bevoegd gezag op grond van artikel 103b, tweede lid, van de wet examengegevens samen met het persoonsgebonden nummer verstrekt aan Onze Minister.