Toelichting op KV/K/2 Basisvaardigheden

13 augustus 2021

'De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, samenwerken en informatie verwerven en verwerken.'

Alle vakken in het vmbo moeten aandacht besteden aan basisvaardigheden. Het gaat hier om vakoverstijgende vaardigheden en vaardigheden die leerlingen kunnen gebruiken bij het kunstvak.

Bij het maken en meemaken van respectievelijk kunstzinnige en culturele activiteiten en bij de voorbereiding of de reflectie daarop. Voor de concretisering is een specificatie gemaakt (zie onderstaand kader). Actueler is aan te sluiten bij de 21e eeuwse vaardigheden als bijvoorbeeld mediawijsheid, creatief denken en handelen en zelfregulering.

Examenprogramma

De kandidaat kan:

1. bronnen raadplegen en de informatie hieruit selecteren en ordenen.

2. instrumenten en apparaten (waaronder computers) op een doeltreffende en verantwoorde wijze gebruiken.
3. een leer- en werkplanning maken.
4. het leer- en werkproces bewaken.
5. een eenvoudige product- en procesevaluatie maken en hieruit conclusies trekken.
6. met medeleerlingen onderhandelen en afspraken maken bij het samenwerken aan een gemeenschappelijke opdracht.
7. bij het omgaan met anderen rekening houden met verschillen tussen mensen die voortkomen uit verschillen in achtergrond.
8. beargumenteerde kritiek geven en hierbij rekening houden met gevoelens van medeleerlingen.
9. kritiek van anderen accepteren en deze gebruiken om tot betere resultaten te komen.
10. alleen en/of samen met anderen een presentatie verzorgen.