Toetsen in het schoolexamen

27 juli 2023

Kunstvakken inclusief ckv wordt alleen met een schoolexamen afgesloten. Dit betekent dat alle  exameneenheden van het examenprogramma in een SE getoetst worden. Hiervoor moet een PTA gemaakt worden.

Schoolexamens kunnen bestaan uit schriftelijke en mondelinge toetsen en praktische opdrachten. Het schoolexamen bij dit vak zal vooral bestaan uit praktische activiteiten, opdrachten, presentatie(s) en reflecties van eigen werk. Er kan bijvoorbeeld onderscheid gemaakt worden tussen:

  • Informatieverwerkings- of onderzoeksopdrachten, waarbij leerlingen informatie verzamelen en verwerken als voorbereiding op een culturele activiteit of een opdracht;
  • Deelname aan culturele activiteiten;
  • Opdrachten waarbij leerlingen ontwerpen maken voor een kunstzinnig product;
  • Opdrachten waarbij leerlingen een kunstzinnig product maken en presenteren;
  • Reflectieopdrachten, waarbij leerlingen betekenis geven aan eigen werk en werk van anderen;
  • Presentatieactiviteiten waarbij leerlingen verslag doen van alle activiteiten.

Daar waar voor alle andere avo-vakken geldt dat SE-toetsen beoordeeld worden met cijfers, geldt voor dit schoolexamen dat de leerling het vak 'naar behoren' moet afronden. De resultaten van de uitgevoerde schoolexamenactiviteiten moeten minimaal voldoende zijn. In de praktijk betekent dit dat de kandidaten examenopgaven krijgen die met een voldoende, goed of zeer goed worden beoordeeld. Het is natuurlijk ook mogelijk om de resultaten te beoordelen met cijfers en het cijfer om te zetten in een geschreven waardering.