Toelichting op KV/K/4 Reflectie en kunstdossier

13 december 2019

'De kandidaat kan zijn culturele en kunstzinnige ontwikkeling inzichtelijk maken in een kunstdossier, waarvan de vorm door de school en de leerling tezamen bepaald wordt. Hij kan daarmee verslag doen van alle activiteiten die zijn ondernomen en hierop reflecteren.'

Leerlingen kunnen hun activiteiten documenteren in een kunstdossier door alle informatie die ze tegenkomen tijdens het onderzoek naar de kunstzinnige en culturele activiteiten te verzamelen. Dit kunnen bijvoorbeeld recensies, toegangsbewijzen en foto's zijn. Ook schetsen, experimenten en/of proefjes voor het eigen werk horen daarbij.

De vorm van het dossier bepaalt de leerling in overleg met de leraar. De vorm kan bijvoorbeeld een video, een serie foto's of een website zijn. De keuze voor de vorm zegt iets over de interesse of talenten van de leerling. Ook is het mogelijk juist een beeldende verwerkingsvorm te kiezen en leerlingen te vragen met een eigen beeld te reageren op de ervaringen die ze opgedaan hebben.

Reflectie

Reflectie heeft niet alleen betrekking op de ervaring van de leerling met kunstuitingen en de waardering daarvan. Reflectie houdt ook in dat er aandacht is voor de betekenis van de kunstuitingen vanuit het perspectief van de maker en de toeschouwer. Leerlingen verdiepen zich in de inhoud en de vorm, horen over de motieven van de maker en kunnen daar voor zichzelf betekenis aan geven. De volgende vragen kunnen daarbij leidend zijn:

  • Wat denk jij dat de maker met zijn werk wil zeggen?
  • Wat wil de maker met zijn werk zeggen?
  • Wat betekent het voor jou als kijker?

Voor de verdere ontwikkeling van de leerling is het van belang dat de leerling weet door welke ervaring of welk inzicht de leerling is geraakt.

Presentatie

Kunstvakken inclusief CKV kan worden afgesloten met een presentatie. Leerlingen presenteren hun ervaringen aan hun klasgenoten, eventueel ook aan leerlingen van andere klassen, docenten en/of ouders. Het voordeel van een presentatie is dat leerlingen toewerken naar een einddoel. Daarnaast krijgen alle leerlingen in de klas (en eventueel de medeleerlingen) een waaier aan mogelijkheden gepresenteerd. De presentatie kan een onderdeel zijn van het schoolexamen. In dat geval moet de presentatie in het PTA opgenomen zijn.