Algemene informatie

27 juli 2023

​Vanaf 2003 zijn 'kunstvakken' in het gemeenschappelijk deel van het programma een verplicht onderdeel van het vakkenpakket van alle vmbo-leerlingen en kunnen scholen voor hun leerlingen een cultuurkaart aanvragen.

Tot 2009 was het examenprogramma bekend onder de naam Kunstvakken 1 (inclusief CKV). Met de globalisering van de examenprogramma's in 2009 is de naam van het examenprogramma veranderd in Kunstvakken 1. In 2017 is op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het examenprogramma inhoudelijk verduidelijkt en wordt de volgende naam gebruikt: kunstvakken inclusief CKV. Dit examenprogramma is in werking getreden met ingang van 1 augustus 2018. De verduidelijking van het examenprogramma vroeg om een nieuwe handreiking. Daarbij is meteen van de gelegenheid gebruikgemaakt om deze te digitaliseren.

Kunstvakken inclusief CKV verplicht in vmbo

Kunstvakken inclusief CKV is als vak verplicht voor alle leerlingen in het vmbo en het wordt afgesloten met een schoolexamen. Het vak kent geen centraal examen. De essentie van het vak is dat leerlingen culturele activiteiten meemaken - ervaren - en eigen werk produceren en presenteren. Reflectie op culturele en kunstzinnige activiteiten vindt plaats middels een vormvrij kunstdossier. Het schoolexamen moet 'naar behoren' door de leerling worden afgerond. Dit betekent dat de gemiddelde resultaten van de uitgevoerde schoolexamenactiviteiten minimaal voldoende moeten zijn.

Bij dit examenprogramma is een handreiking gemaakt. De handreiking is bedoeld als een hulpmiddel bij de inrichting van het schoolexamen. Het geeft onder andere informatie over de inhoud van het schoolexamen, voorbeelduitwerkingen van het examenprogramma en links naar relevante documentatie en sites.