Schrijfvaardigheid en het ERK

7 februari 2023

​In onderstaande drie tabellen is de eindterm MVT/K/7 gekoppeld aan een ERK-niveau en de betreffende ‘can do’-descriptoren uit Taalprofielen (2015).

Voor bbl is het ERK-niveau A1. Voor kbl is het ERK-niveau A2 en voor gl/tl is het ERK-niveau deels A2 en deels B1. Dit houdt in dat het schoolexamen zowel A2 opgaven bevat als B1.

De eerste kolom geeft de betreffende vaardigheid aan. De tweede kolom vermeldt het ERK- niveau dat aan het einde van het vmbo voor die leerweg haalbaar wordt geacht. In dezelfde kolom staat een korte beschrijving van het beheersingsniveau. De derde kolom geeft de subvaardigheden van schrijfvaardigheid weer en alle betreffende ‘can do’-descriptoren uit Taalprofielen 2015.

Voor het ontwikkelen van schrijfopdrachten kan uit de derde kolom geput worden.

​BBL ​ ​
​Examenprogramma 
Eindterm MVT/K/7 Schrijfvaardigheid
​Streef- en beheersingsniveau ERK Subvaardigheden schrijven (Taalprofielen, 2015)
 • ​De kandidaat kan (persoonlijke) gegevens verstrekken.
 • De kandidaat kan een kort bedankje, groet of goede wensen schriftelijk overbrengen.
 • De kandidaat kan een briefje schrijven om informatie te vragen of te geven, om verzoeken of voorstellen te doen of daarop te reageren, om gevoelens te uiten en ernaar te vragen.
 • De kandidaat kan op eenvoudig niveau briefconventies gebruiken.
​Streefniveau
A1
Beheersingsniveau
De kandidaat kan een korte, eenvoudige ansichtkaart schrijven, bijvoorbeeld voor het zenden van vakantiegroeten. De kandidaat kan op formulieren persoonlijke details invullen, bijvoorbeeld naam, nationaliteit en adres noteren op een hotelinschrijvingsformulier.
Correspondentie
De kandidaat kan:
 • een korte, eenvoudige (digitale) kaart met een wens of groet schrijven;
 • een kort, eenvoudig berichtje schrijven om een afspraak te bevestigen of af te zeggen via sms, e-mail of via andere sociale media.
Notities, berichten, formulieren
De kandidaat kan:
 • een eenvoudig formulier invullen;
 • zeer korte en eenvoudige notities maken;
 • een eenvoudige lijst met vragen over zichzelf invullen.
Verslagen en opstellen
De kandidaat kan:
n.v.t.
Creatief schrijven
De kandidaat kan:
 • een paar eenvoudige zinnen opschrijven over zichzelf of over andere mensen.
​ ​ ​KBL/deels GL/TL
​Examenprogramma 
Eindterm MVT/K/7 Schrijfvaardigheid
​Streef- en beheersingsniveau ERK Subvaardigheden schrijven (Taalprofielen, 2015)
 • ​De kandidaat kan (persoonlijke) gegevens verstrekken.
 • De kandidaat kan een kort bedankje, groet of goede wensen schriftelijk overbrengen.
 • De kandidaat kan een briefje schrijven om informatie te vragen of te geven, om verzoeken of voorstellen te doen of daarop te reageren, om gevoelens te uiten en ernaar te vragen.
 • De kandidaat kan op eenvoudig niveau briefconventies gebruiken.
​Streefniveau
A2
Beheersingsniveau
De kandidaat kan korte, eenvoudige notities en boodschappen opschrijven. De kandidaat kan een zeer eenvoudige persoonlijke brief schrijven, bijvoorbeeld om iemand voor iets te bedanken.
​Correspondentie
De kandidaat kan:
 • een eenvoudig persoonlijk briefje schrijven via de post, e-mail of via andere sociale media;
 • aan een eenvoudige chatsessie deelnemen.
Notities, berichten, formulieren
De kandidaat kan:
 • standaardformulieren invullen;
 • eenvoudige en korte notities maken voor zichzelf;
 • eenvoudige en korte notities maken voor anderen;
 • korte, eenvoudige berichten schrijven over zaken van direct belang.
Verslagen en opstellen
De kandidaat kan:
n.v.t.
Creatief schrijven
De kandidaat kan:
 • in korte, eenvoudige zinnen vertrouwde zaken beschrijven;
 • in korte, eenvoudige zinnen een persoon beschrijven.
​ ​ ​deels GL/TL
​Examenprogramma 
Eindterm MVT/K/7 Schrijfvaardigheid
​Streef- en beheersingsniveau ERK Subvaardigheden schrijven (Taalprofielen, 2015)
 • ​De kandidaat kan (persoonlijke) gegevens verstrekken.
 • De kandidaat kan een kort bedankje, groet of goede wensen schriftelijk overbrengen.
 • De kandidaat kan een briefje schrijven om informatie te vragen of te geven, om verzoeken of voorstellen te doen of daarop te reageren, om gevoelens te uiten en ernaar te vragen.
 • De kandidaat kan op eenvoudig niveau briefconventies gebruiken.
Streefniveau
B1
Beheersingsniveau
De kandidaat kan een eenvoudige samenhangende tekst schrijven over onderwerpen die vertrouwd of van persoonlijk belang zijn. De kandidaat kan persoonlijke brieven schrijven waarin hij/zij  ervaringen en indrukken beschrijft.
​Correspondentie
De kandidaat kan:
 • persoonlijke brieven en e-mails schrijven of gebruikmaken van andere vormen van sociale media waarin ervaringen, gevoelens en gebeurtenissen enigszins gedetailleerd worden beschreven;
 • op advertenties reageren;
 • deelnemen aan discussies over bekende thema's of over thema's uit het interessegebied via sociale media zoals internet.
Notities, berichten, formulieren
De kandidaat kan:
 • notities en berichten schrijven die eenvoudige informatie bevatten die van direct belang is voor vrienden, dienstverleners, onderwijzers, en anderen die een rol in zijn/haar dagelijks leven spelen, en daarbij begrijpelijk de punten overbrengen waarvan hij of zij vindt dat ze belangrijk zijn;
 • formulieren waarin meer informatie gevraagd wordt, gedetailleerd invullen.
Verslagen en opstellen
De kandidaat kan:
 • een kort, eenvoudig verslag schrijven volgens een vast format.
Creatief schrijven
De kandidaat kan:
 • gedetailleerde beschrijvingen geven van bekende onderwerpen binnen het eigen interessegebied;
 • verslag doen van ervaringen en daarbij gevoelens en reacties op gebeurtenissen beschrijven;
 • een verhaal schrijven over een onderwerp dat hem/haar interesseert.