Verschillen tussen het oude en het nieuwe programma

13 december 2019

​​​​​​​​​​​​​​​Een vergelijking van het nieuwe examenprogramma met het oude, 2007-programma kan als volgt kort worden gekenschetst.

Karakterisering van het nieuwe programma

In het visiedocument Rijk aan betekenis​ karakteriseert cTWO het programma als volgt:

Dit vak bereidt voor op universitaire vervolgstudies met een exacte signatuur, zoals bètawetenschappen, technische wetenschappen en econometrie. Inhoudelijk ligt de nadruk op analyse en meetkunde, met ruime aandacht voor algebraïsche vaardigheden, formulevaardigheden, redeneren, bewijzen en toepassen in authentieke situaties. De concepten worden opgebouwd vanuit de interne samenhang van wiskunde.

Algemeen

 • Domein A (Vaardigheden) is anders ingedeeld. Er zijn nu drie subdomeinen: Algemene, Profielspecifieke en Wiskundige vaardigheden. Dit is conform afspraken binnen het overleg van de commissies vakvernieuwing Bèta.
 • In subdomein A3 worden wiskundige vaardigheden benoemd en daarmee wordt de relatie met de wiskundige denkactiviteiten uit het visiedocument van cTWO expliciet gemaakt.
 • cTWO spreekt zich uit over het gebruik van ICT, met name de grafische rekenmachine.

​Inhoudelijk

Kort samengevat, op het niveau van subdomeinen.

Verdwenen ten opzichte van het oude programma zijn:

 • Domein Bg: Functies en grafieken: Logschalen
 • Domein Cg: Discrete analyse: Het subdomien Cg1 is eigenlijk grotendeels vervallen, zaken als toenamediagram, differentiequotiënt, differentiaalquotiënt worden niet meer genoemd.
 • Domein Bb: Diffenrentiaal- en integraalrekening: Helling numeriek-grafisch benaderen, differentiaalquotiënt. Riemannsommen, maar niet vervallen is de eindterm met betrekking tot het benaderen van bepaalde integralen met ICT, dus numeriek met de GR.
  Integralen voor berekenen van lengte, afgelegde weg en zwaartepunt. (wel: uitkomsten van integralen interpreteren).
 • Domein Db: Goniometrische functies: Eenparige cirkelbeweging, faseverschil, de formules voor sin(2t) , cos(2t), hoeven niet gekend (staan op formulekaart bij het CE), formules van Simpson
  (De verdubbelingsformules en de som-/verschilformules maken weliswaar deel uit van het programma maar hoeven niet uit het hoofd gekend te worden: ze zullen op het CE als zodanig vermeld worden.)
 • Domein Gb: Voorgezette meetkunde: Dit domein is grotendeels vervallen. Overgebleven hiervan is een deel wat is beschreven in het nieuwe subdomein E1 (Meetkundige vaardigheden)
Toegevoegd ten opzichte van het oude programma zijn:
 • Domein F: Meetkunde met coördinaten

Bovenstaande kenschets van de verschillen tussen beide programma's is zeer summier. In het document Veranderd wiskundeonderwijs​ tref je een uitgebreidere vergelijking tussen beide programma's aan.

In een vergelijking tussen het nieuwe en het oude programma valt nog het volgende op.

 • In het nieuwe programma zijn de specificaties van het CE-deel verdeeld in verschillende categorieën: parate kennis, parate vaardigheden en productieve vaardigheden.
 • De wiskundige denkactiviteiten (WDA) lopen als een rode draad door het programma heen.

​Al met al betekent dit dat een andere invulling van het SE noodzakelijk is, niet alleen inhoudelijk. Zie daarvoor het onderdeel Toetsen in het schoolexamen van deze handreiking.


downloads