Nieuwe domeinen die niet (verplicht) tot het SE behoren

13 december 2019

In het examenprogramma wiskunde A havo komen enkele (nieuwe) onderwerpen voor die niet verplichtend tot het SE behoren. Het betreft de volgende subdomeinen.

Subdomein B1 Rekenen

Zie hiervoor de opmerkingen in het onderdeel Rekenen in het programma.

Subdomein B2 Algebra

Dit onderwerp is natuurlijk niet echt nieuw, maar wordt wel nadrukkelijk genoemd in de syllabus. In hoofdstuk 2 van de syllabus staat hierover de volgende opmerking:
"Bij de specificaties is ervan uitgegaan dat de kandidaten bekend zijn met de vereiste algebraïsche vaardigheden. Voor alle wiskundevakken havo/vwo met een centraal examen wordt een overzicht van deze algebraïsche vaardigheden gegeven in bijlage 4. Hoewel bij het samenstellen van dit overzicht de grootst mogelijke nauwkeurigheid is nagestreefd, kan niet gegarandeerd worden dat deze uitputtend is."

Van leerlingen wordt dus verwacht dat zij een aantal algebraïsche vaardigheden goed beheersen bij het maken van het CE. Het ligt daarom voor de hand dat een aantal van deze vaardigheden ook in het SE aan bod zal komen.