Verschillen tussen het oude en het nieuwe programma

13 december 2019

Een vergelijking van het nieuwe examen- programma met het oude, 2007-programma kan als volgt kort worden gekenschetst:

Karakterisering van het nieuwe programma

In het visiedocument Rijk aan betekenis karakteriseert cTWO het programma als volgt:

"Dit vak bereidt voor op opleidingen voor de economische en (para-)medische sector. De inhoud concentreert zich op toegepaste analyse, statistiek en kansrekening. Ook wordt de in de onderbouw verworven gecijferdheid onderhouden en uitgediept. De concepten worden opgebouwd vanuit concrete toepassingen, die ook in de toetsing centraal staan."

Algemeen

 • Domein A (Vaardigheden) is anders ingedeeld. Er zijn nu drie subdomeinen: algemene, profielspecifieke en wiskundige vaardigheden. Dit is conform afspraken binnen het overleg van de commissies vakvernieuwing Bèta.
 • In subdomein A3 worden wiskundige vaardigheden benoemd en daarmee wordt de relatie met de wiskundige denkactiviteiten uit het visiedocument van cTWO expliciet gemaakt.
 • cTWO spreekt zich uit over het gebruik van ICT, met name de grafische rekenmachine.

Inhoudelijk

Kort samengevat, op het niveau van subdomeinen:

Verdwenen ten opzichte van het oude programma zijn:

 • Domein B: Veranderingen, verdwenen zijn differenties en differentiequotiënten.
 • Subdomein C2: Kansen.
 • Domein F: Toegepaste analyse.
 • Subdomein G2: Rekenen met kansen.
 • Domein G: Binomiale verdeling.

Toegevoegd ten opzichte van het oude programma zijn:

 • Subdomein B1: Rekenen.
 • Subdomein B2: Algebra.
 • Subdomein E5: Statistiek met ICT.

Bovenstaande kenschets van de verschillen tussen beide programma's is zeer summier. In het document Veranderd wiskundeonderwijs tref je een uitgebreidere vergelijking tussen beide programma's aan.

In een vergelijking tussen het nieuwe en het oude programma valt nog het volgende op:

 • In het nieuwe programma zijn andere onderwerpen aan het SE toegewezen dan in het oude programma.
 • In het oude programma worden (sub)domeinen die aan het SE zijn toegewezen, niet in het CE getoetst. In het nieuwe programma is met betrekking tot domein E een andere keuze gemaakt. Subdomein E5 is aan het SE toegewezen. Deze globale eindterm luidt als volgt:
  De kandidaat beheerst statistisch ICT-gebruik in relatie met de subdomeinen E1, E2, E3 en E4 om grote datasets te interpreteren en te analyseren, ten minste in het kader van de empirische cyclus.
  Dat betekent dat begrippen en vaardigheden uit de subdomeinen E1 t/m E4 (die onderdeel uitmaken van het CE) ook in het SE getoetst kunnen worden.
 • In het nieuwe programma zijn de specificaties van het CE-deel verdeeld in verschillende categorieën: parate kennis, parate vaardigheden en productieve vaardigheden.
 • De wiskundige denkactiviteiten (WDA) lopen als een rode draad door het programma heen.
 • Het domein E Statistiek en kansrekening heeft een andere inhoud gekregen, vanuit de benadering dat er gewerkt wordt met (grote) databestanden.

Al met al betekent dit dat een andere invulling van het SE noodzakelijk is, niet alleen inhoudelijk. Zie daarvoor het onderdeel Toetsen in het schoolexamen van deze handreiking.