Rekenen in het programma

11 juli 2024

Leerlingen krijgen te maken met de rekentoets. Tegelijkertijd is in het examenprogramma van wiskunde A havo subdomein B1 Rekenen opgenomen.

Om duidelijk te maken wat de rol van rekenen is binnen het examenprogramma is in de syllabus de volgende opmerking opgenomen:
Rekenen met getallen is bij veel wiskundige handelingen een onderliggende vaardigheid die essentieel is, ook in de centrale examens wiskunde. De rekenvaardigheden, genoemd in subdomein B1, zullen hoofdzakelijk impliciet worden getoetst.
In zogenaamde opstapvragen, de eerste vragen binnen een probleemsituatie, is het echter denkbaar dat alleen een beroep wordt gedaan op rekenvaardigheden. Deze vragen hebben als doel om een kandidaat vertrouwd te maken met de probleemsituatie. Ook zijn grotere vragen denkbaar waar rekenen een belangrijke rol speelt, maar dan altijd in relatie tot andere wiskundige vaardigheden zoals beschreven in domein A.