Inhoud van het examenprogramma

13 december 2019

In onderstaande tabel staat een overzicht van de (sub)domeinen van het examenprogramma met de verdeling van de (sub)domeinen tussen CE en SE.

De kolom 'in CE' betekent dat deze (sub)domeinen getoetst kunnen worden in het CE.
De kolom 'moet in SE' betekent dat deze (sub)domeinen getoetst moeten worden in het SE. Dat is dus een verplichting bij de invulling van het SE. Deze (sub)domeinen worden niet in het CE getoetst.
De kolom 'mag in SE' betekent dat deze (sub)domeinen getoetst mogen worden in het SE, maar dat hoeft niet. De keuze daarvoor is aan de school.
De vaardigheden uit domein A worden in het CE alleen in samenhang met de andere domeinen getoetst.

Het staat de school vrij om onderwerpen buiten het examenprogramma te toetsen in het SE. Ook mag de school zelf de vorm kiezen waarin toetsing voor het SE plaats vindt. Voor meer informatie hierover, zie het onderdeel Het PTA van deze handreiking.

Het examenprogramma wiskunde A havo met de verdeling van de stof tussen CE en SE.

Domein Subdomein in CE moet in SE mag in SE
A Vaardigheden A1: Algemene vaardigheden X X
A2: Profielspecifieke vaardigheden X X
A3: Wiskundige vaardigheden X X
B Algebra en tellen B1: Rekenen X X
B2: Algebra X X
B3: Telproblemen X
C Verbanden C1: Tabellen X X
C2: Grafieken, vergelijkingen en ongelijkheden X X
C3: Formules met één of meer variabelen X X
C4: Lineaire verbanden X X
C5: Exponentiële verbanden X X
D Verandering X
E Statistiek E1: Presentaties van data interpreteren en beoordelen X X
E2: Data verwerken X X
E3: Data en verdelingen X X
E4: Statistische uitspraken doen X X
E5: Statistiek met ICT X


Alle subdomeinen zijn in de vorm van een globale eindterm omschreven. Een volledig overzicht van deze globale eindtermen is te vinden in bijlage 1 van de syllabus bij het examenprogramma wiskunde A havo.

Van het CE-deel van het examenprogramma zijn de globale eindtermen nader gespecificeerd. Deze specificaties zijn bindend. Een beschrijving van deze specificaties is te vinden in hoofdstuk 2 van de syllabus bij het examenprogramma wiskunde A havo.

In het onderdeel Toetsen in het schoolexamen van deze handreiking is meer informatie te vinden over de verplichte (sub)domeinen van het SE.