Toetsen in het schoolexamen

13 december 2019

Voorafgaand aan de invoering van de nieuwe wiskundeprogramma's, waaronder dat van wiskunde A havo, zijn pilots uitgevoerd waarin deze nieuwe programma's zijn beproefd. Op grond van het resultaat van deze pilots is besloten in het definitieve examenprogramma van wiskunde A havo wijzigingen aan te brengen in de verdeling van het examenprogramma tussen CE en SE.

Subdomein B3: Telproblemen en domein D: Verandering behoorden aanvankelijk niet tot het SE, in het definitieve programma wel. Voor die onderwerpen is m.b.t. het SE dan ook niet specifiek materiaal ontwikkeld op de pilotscholen.

Voor domein E: Statistiek ligt de situatie ingewikkelder. Bij de pilots behoorde dit domein in zijn geheel tot het SE (en niet tot het CE). In het definitieve programma behoren subdomeinen E1 t/m E4 tot het CE en behoort subdomein E5 tot het SE. Het gevolg is dat de globale eindtermen en de daarbij behorende specificaties van dit domein opnieuw zijn geformuleerd.

De onderdelen van het schoolexamen

Tot het schoolexamen behoren, verplicht, de volgende domeinen:

  • Domein A: Vaardigheden
  • Subdomein B3: Telproblemen
  • Domein D: Verandering
  • Subdomein E5: Statistiek met ICT

Voorbeelden en hulpmiddelen

Hier wordt aandacht besteed aan:

  • voorbeeldlesmateriaal
  • praktische opdrachten
  • toetsmatrijs