CKV: kunst actief meemaken

13 december 2019

Het nieuwe examenprogramma CKV, dat in het schooljaar 2017-2018 ingevoerd wordt, heeft als doel: leren kunst actief mee te maken

Citaten uit het Advies Examenprogramma CKV havo/vwo

  • Bij CKV gaat het om het actief ervaren van kunst door kunstuitingen in levensechte professionele contexten mee te maken.
  • Kunstreceptie en -reflectie worden in overeenstemming met wetenschappelijke inzichten, opgevat als een actief, constructief en productief proces. Kunst ervaren en beschouwen is geen kwestie van passief consumeren, maar vraagt van leerlingen een actieve betrokkenheid, inzet en het kunnen toepassen van relevante kennis en vaardigheden. Omdat bovendien de betekenis van kunst nooit helemaal vastligt, is het meemaken van kunst zowel een ervaring als een creatief proces, dat een open en onderzoekende houding vereist.
  • Om de leerling in staat te stellen kunst actief mee te maken, worden in het nieuwe CKV bij de leerlingen de daarvoor geëigende (open, creatieve en onderzoekende) houding, de noodzakelijke kennis en de benodigde vaardigheden ontwikkeld.

CKV in de praktijk

Leerlingen doen kunstervaringen op doordat ze in contact komen met verschillende kunstuitingen. Naast de bekende disciplines beeldende vormgeving, dans, drama/theater en muziek is er alle ruimte voor bijvoorbeeld architectuur, design, film, nieuwe media en combinaties van disciplines. Leerlingen worden gestimuleerd om binnen en buiten de school actief aan de slag te gaan en representatief en actueel beeld van deze verscheidenheid te ervaren.

Nieuwe kunstervaringen

Leerlingen nemen hun eigen kunstervaringen als vertrekpunt en gaan met nieuwe kennis, bijbehorende vaktaal en kunstgerelateerde vragen op onderzoek uit. Met de klas, in subgroepjes of individueel.

Het onderzoek van de leerlingen is gericht op het artistieke proces. Dit omvat niet alleen de productie van een kunstwerk, maar ook de bemiddeling, receptie en verwerking.

Leerlingen reflecteren zowel individueel als met klasgenoten op de nieuwe ervaringen. Het is de bedoeling dat elke leerling, binnen de kaders van het examenprogramma, een cultureel groeiproces doormaakt.

CKV als cyclisch proces

Het examenprogramma CKV bestaat uit vier domeinen en is opgezet als een doorlopend proces dat gedeeltelijk of in zijn geheel herhaald kan worden.

IL-Figuur-CKV.png

De leerling maakt een proces van verkennen (Domein A), verbreden (Domein B) en verdiepen (Domein C) van kunst mee. Zowel tussentijds als aan het eind van het vak wordt gereflecteerd op het leerproces (Domein D). Hiertoe heeft de leerling zich gedurende de lessen de benodigde attitude, kennis en vaardigheden eigen gemaakt. Het nieuwe examenprogramma biedt ruimte en mogelijkheden voor een schooleigen inbreng en invulling.