Overwegingen bij het opstellen van het PTA

13 december 2019

Het opstellen van een PTA hangt nauw samen met de vraag hoe je het vak Chinees in de tweede fase inricht. ​Bij het opstellen van een PTA kunnen de overwegingen met betrekking tot de volgende zaken een rol spelen:

Visie op en inrichting van het vak op school

Om je lesplan te ontwikkelen en het PTA op te stellen moet helder en expliciet zijn wat je met het vak Chinees beoogt te bereiken. De visie op het vak bepaalt namelijk het formuleren van de doelstellingen. Het behalen van die doelstellingen wordt vervolgens in het PTA getoetst. Je kunt de visie op het examenvak Chinees in het rapport Curriculumevaluatie Chinese taal en cultuur (Folmer e.a., 2013) lezen.

Vragen bij het opstellen van het PTA

Hieronder enkele vragen die de vaksectie Chinees zou moeten beantwoorden voor het opstellen van het PTA:

  • Wat zijn de speerpunten van de school? Hebben ze gevolgen voor de inrichting van het schoolexamenprogramma Chinees? Zo niet, hoe kunnen de speerpunten van de school erin worden verwerkt?
  • Heeft de school een duidelijke visie op de plaats van de moderne vreemde talen in het curriculum? Denk bijvoorbeeld aan: aandacht voor globalisering, hanteren van het doeltaal-voertaal principe, talenaanbod, behalen van internationale certificaten voor de talen. Hoe komen deze aspecten terug in het PTA Chinees (en in het lesprogramma)?
  • Is er in het beleidsplan van de school sprake van een duidelijke visie op het belang van schoolbrede invoering van het ERK? Heeft dat gevolgen voor de inrichting van het schoolexamenprogramma? Denk bijvoorbeeld aan het vermelden van de ERK-niveaus in het PTA of in het schooldiploma, het waarborgen van het ERK-niveau van de schoolexamens.
  • Is er op jouw school een schoolbreed toetsbeleid geformuleerd? Bijvoorbeeld: ligt het aantal toetsen per periode vast, zijn bepalingen opgenomen over het meetellen van rapportcijfers uit de voorexamenklassen, mogen de resultaten van internationale taalcertificaten worden meegenomen in het eindcijfer?

Schooleigen onderwerpen

De school kan ervoor kiezen om onderwerpen in het SE op te nemen die niet worden genoemd in het eindexamenprogramma. Zo'n onderwerp mag per leerling verschillend zijn. Als de school daarvoor kiest, volstaat het om dat in het PTA te typeren als bijvoorbeeld 'door de vaksectie te bepalen thema' of 'actualiteitsopdracht' of 'verbredingsopdracht' of 'verdiepingsopdracht'.

Afspraken met andere taalsecties

Met betrekking tot het PTA is het wenselijk dat er met de andere moderne vreemde talen en Nederlands afspraken worden gemaakt over onder andere:

  • de wijze van toetsen van de talige kennis en taalvaardigheden;
  • de aard van de toetsen en praktische opdrachten;
  • vakoverstijgende onderdelen van het schoolprogramma.