Examenpilot Chinees

13 december 2019

De examenpilot Chinese taal en cultuur (2010-2013) moest een aantal vragen beantwoorden.

  1. Zijn de eindniveaus, zoals beschreven in het leerplanvoorstel 'Chinees op School', haalbaar binnen de randvoorwaarden van de schooltaal?
  2. Dekken de doelstellingen de inhoud van het vak?
  3. Is het schoolvak Chinees, zoals beschreven in het leerplanvoorstel, uitvoerbaar onder de randvoorwaarden die bij een officiële schooltaal van toepassing zijn?
  4. Zijn de eindtermen, zoals beschreven in het leerplanvoorstel, toetsbaar?
  5. Welke vorm van examinering is passend en praktisch realiseerbaar in het schoolexamen?.

De evaluatie van de pilot is door SLO en ICLON uitgevoerd. De opbrengsten van de pilot zijn in het rapport Curriculumevaluatie Chinese taal en cultuur samengevat.

Op basis van de resultaten van de pilot heeft SLO acht adviezen aan OCW uitgebracht, die door OCW zijn overgenomen. De adviezen zijn in het document Chinees op School: van pilot naar invoering toegelicht.

Materialen

Door en samen met de pilotdocenten zijn verschillende materialen ontwikkeld, waaronder posters en toetsen.

Posters klassentaal

Je leert veel van een taal door 'onderdompeling'. Docenten wordt daarom aangeraden eenvoudige instructies, zoals 'dag allemaal, open het boek' enz. vanaf de allereerste les in het Chinees te geven.
Om leerlingen en docenten daarbij te helpen zijn posters met klassentaal (pdf, 1.7 MB) ontworpen.

Toetsen A1 en A2

Voor beide ERK-niveaus zijn vier vaardigheidstoetsen ontwikkeld die op de pilotscholen zijn afgenomen onder leerlingen in de vierde en zesde klas vwo. Het betreft een losbladige uitgave in een handige verzamelmap. De luisterfragmenten en de leerlingboekjes lezen, spreken en schrijven zijn opgenomen op de bijbehorende cd-rom.
Bij het ontwerpen van de toetsen heeft het Europees Referentiekader (ERK) een belangrijke rol gespeeld.