Kenmerken van het examenprogramma

24 september 2020

Het programma voor BSM wijkt qua aard in bepaalde opzichten nogal af van andere vakken. Vandaar dat we de specifieke kenmerken van BSM hier nog eens benadrukken.

Eigen ervaring van groot belang

Voor een goed inzicht in de essentie van BSM (arrangeren van bewegen voor anderen) is het van groot belang dat leerlingen ervaring opdoen met (bege)leiding geven, organiseren en/of besturen binnen het veld van sport en bewegen. Dat kan in de vorm van een opdracht die uitgevoerd kan worden binnen een sportvereniging, een gemeentelijke organisatie (sportcommissie), een sportschool, maar kan ook binnen school vervuld worden. Bij dat laatste kan gedacht worden aan het leiding geven aan schoolteams, het organiseren van schooltoernooien, het lesgeven aan jongere leerlingen of het deelnemen aan een schoolsportcommissie.
Leerlingen die BSM kiezen spelen vaak al een actieve en ondersteunende rol op school bij het organiseren van sportevenementen. Maak daar vooral gebruik van.

Haalbaarheid

De verschillen met het programma in de basisvorming en in het gemeenschappelijk deel van de bovenbouw zijn van dien aard dat de haalbaarheid (personeel, accommodaties en materiaal, financiën, groepering van leerlingen e.d.) geen belemmering mag vormen om BSM aan te kunnen bieden.

Praktische benadering

Het programma vraagt - gezien zijn centrale doelstellingen - om een actieve rol van de leerlingen. Zij moeten kunnen oefenen om hun bewegingsbekwaamheid te vergroten, zij moeten kunnen oefenen in het organiseren en begeleiden van bewegingssituaties. En ook de meer theoretische eindtermen hebben de meeste waarde in dienst van praktisch handelen. Een ondernemende en onderzoekende houding van leerlingen wordt op prijs gesteld en ze moeten dan ook de kans krijgen om die te demonstreren. Om de maatschappelijke waarde van bewegen en sport tot uitdrukking te laten komen is het wenselijk dat leerlingen ook in buitenschoolse situaties hun opdrachten kunnen uitvoeren. Leerlingen die BSM hebben gekozen spelen ook nu al heel vaak een actieve en ondersteunende rol op school bij het organiseren van sportevenementen.