Uitvoering en resultaten van het curriculum Nederlands


Wat weten we over het uitgevoerde curriculum Nederlands? Via metingen en onderzoek krijgen we daar zicht op.

Pisa

PISA is een internationaal peilingonderzoek naar de kennis en vaardigheden van 15-jarigen. Sinds 2000 wordt elke drie jaar in een groeiend aantal landen een representatieve steekproef van scholen en daarbinnen leerlingen getrokken. Deze leerlingen maken toetsen voor leesvaardigheid, wiskundige geletterdheid en natuurwetenschappelijke geletterdheid. Het doel van PISA is vast te stellen in hoeverre het onderwijsstelsel in de deelnemende landen leerlingen opleidt tot zelfstandige burgers.

Meer informatie

Pirls

PIRLS geeft inzicht in de leesvaardigheid van leerlingen in het basisonderwijs uit verschillende landen. De verschillende metingen maken het bovendien mogelijk de ontwikkeling van leesvaardigheid tussen 2001 en 2016 te volgen. Het onderzoek geeft daarnaast inzicht in factoren die verschillen in leesprestaties tussen leerlingen kunnen verklaren. Daartoe wordt achtergrondinformatie van de leerlingen en hun leraren, schoolleiders en ouders verzameld met vragenlijsten.

Meer informatie

  • Gubbels, J., Netten, A., & Verhoeven, L. (2017) Vijftien jaar leesprestaties in Nederland. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands/ Radboud Universiteit. 
    In dit rapport worden de leesresultaten van 2016 van leerlingen van groep 6 beschreven. Daarbij blijkt dat het niveau stabiel is gebleven, maar de verschillen tussen scholen groot zijn.
  • Meelissen, M.R.M. e.a. (2012). PIRLS- en TIMSS-2011: Trends in leerprestaties in lezen, rekenen en natuuronderwijs. Enschede/Nijmegen: Universiteit Twente/Radboud Universiteit.
    In dit Nederlands rapport worden zowel de leesresultaten als de resultaten op het gebied van rekenen en natuuronderwijs gepresenteerd in een internationaal vergelijkend onderzoek. Daarbij gaat het om leerlingen van groep 6 van het primair onderwijs.
  • Website Expertisecentrum Nederlands, uitvoerder van PIRLS: Expertisecentrum Nederlands

Peilingsresultaten PO

in het primair onderwijs worden in periodieke peilingsonderzoeken onderzocht hoe de stand van zaken is in het Nederlandse onderwijs. Van 1987 tot 2014 werd dat gedaan door Cito, onder de naam PPON. Momenteel voert de Inspectie de regie over deze onderzoeken, onder de naam Peil.Onderwijs. Vragen die centraal staan zijn: welke kennis en vaardigheden hebben leerlingen op de gepeilde inhoudsgebieden? Hoe ziet het aanbod van scholen eruit? De resultaten bieden input voor een brede dialoog over de inhoud, kwaliteit en het niveau van het onderwijs op de betreffende inhoudsgebieden.

Meer informatie

Het Taalonder​wijs Nederlands onderzocht (HTNO)

Wat leert de wetenschap ons over het onderwijs Nederlands? HTNO bevat samenvattingen van onderzoekspublicaties van 1969 tot nu naar taal in het basisonderwijs, naar Nederlands in het voortgezet of secundair onderwijs, en naar NT2 in het volwassenenonderwijs.

Meer informatie