Motivatie van leerlingen


Hoe gemotiveerd leerlingen zijn voor rekenen/wiskunde kan onder andere afgeleid worden uit internationale vergelijkingsonderzoeken. Voor het primair onderwijs (groep 6) is dat het TIMSS-onderzoek en PISA-onderzoeken worden gehouden onder leerlingen uit de vierde klas van het voortgezet onderwijs. Uit de gegevens van TIMSS (editie 2015) en die van PISA (editie 2012) kunnen onderstaande diagrammen gemaakt worden. In deze diagrammen staan de landen in volgorde van hun overall ranking.

Motivatie PO

Resultaten uit het TIMSS-onderzoek (2015)

Motivatie VO

Resultaten uit het PISA-onderzoek (2012)

Bevindingen

We zien dat in alle landen de motivatie van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs terugloopt. In sommige landen is deze terugloop nogal dramatisch. In andere landen daarentegen blijft de terugloop in motivatie binnen de perken. In Nederland blijkt iets meer dan de helft van de vo-leerlingen niet geïnteresseerd te zijn in wat ze bij wiskunde leren. In het po is dat beperkt tot ongeveer een vijfde deel. Nederlandse leerlingen zijn minder geïnteresseerd in wat ze bij (rekenen/)wiskunde leren dan de meerderheid van de vermelde landen.

Overigens wijkt de motivatie van leerlingen voor wiskunde niet veel af van de motivatie van Nederlandse leerlingen voor leren op school in het algemeen. In andere landen verschilt dat nog wel eens van elkaar, zowel in positieve (bijvoorbeeld: Jordanië) als in negatieve zin (bijvoorbeeld: Oostenrijk).