Gebruik van ict-hulpmiddelen


Bij ict-hulpmiddelen kan gedacht worden aan verschillende applicaties ter ondersteuning van berekeningen, analyses en redeneringen. Er is een ruim scala aan dergelijke middelen beschikbaar, zowel specifieke reken/wiskundeapplicaties zoals GeoGebra als algemene applicaties, zoals spreadsheetprogramma's. Software dat tot doel heeft leerlingen iets te leren, wordt in dit kader niet tot ict-hulpmiddelen gerekend. Ten slotte is de grafische rekenmachine ook een ict-hulpmiddel en vooralsnog het enige dat bij wiskunde-examens in havo en vwo gebruikt mag worden.

Hoe belangrijk deskundig gebruik van de grafische rekenmachine is, kan onder andere worden afgeleid uit hoeveel procent van de scorepunten van de wiskunde-examens havo en vwo uit 2010 – 2015 behaald kunnen worden met gebruik van de grafische rekenmachine.

Samenstelling examens hulpmiddelen

Hoe goed leerlingen in het voortgezet onderwijs in staat blijken de grafische rekenmachine te gebruiken, kan worden afgeleid uit de onderstaande figuur. Hierin staat hoe zeer de p'-waarden voor gebruik van de grafische rekenmachine verschillen van die op het hele examen.

Prestaties hulpmiddelen

Bevindingen

Hulpmiddelgebruik is in havo en vwo het sterkst aanwezig in de domeinen Informatieverwerking & onzekerheid, Verbanden & formules en Analyse. Het gebruik van de grafische functies van de grafische rekenmachine vormt een betrekkelijk klein bestanddeel van de examens, met uitzondering van dat van wiskunde A in het vwo. Leerlingen in havo en vwo zijn relatief goed in staat ict-middelen, lees: de grafische rekenmachine, te gebruiken. Docenten in havo en vwo geven aan dat het aanleren van adequaat gebruik van de grafische rekenmachine hen weinig moeite kost.