Verantwoording

9 maart 2023

Rekenen in andere vakken

Rekenen is geen apart vak in het voortgezet onderwijs, maar van scholen wordt wel verwacht dat er aandacht is voor het onderhouden en aanleren van rekenvaardigheden. De leerlingen moeten immers voorbereid worden op de verplichte rekentoetsen. Hierdoor staat elke school voor de uitdaging om een vorm van rekenonderwijs te vinden die aansluit bij de wensen en behoeften van de school, leerlingen en docenten.

Aparte rekenlessen organiseren is één van de mogelijkheden voor rekenonderwijs evenals het rekenen onderbrengen in de wiskundelessen. Een andere mogelijkheid is om het rekenen onder te brengen bij alle vakken, of in ieder geval de vakken die van nature al een rekencomponent bezitten. Omdat een goede beheersing van rekenvaardigheden de resultaten bij verschillende vakken kan beïnvloeden, lijkt een breedgedragen verantwoordelijkheid voor het rekenonderwijs verstandig. Men zou zelfs kunnen zeggen dat rekenen bij uitstek geschikt is om samenwerking en afstemming tussen vakken te realiseren, omdat het rekenen niet vakgebonden is.

Het project

Het is niet eenvoudig om 'rekenen in andere vakken' succesvol vorm te geven; het is een veelzijdig thema, waarbij veel factoren en partijen een rol spelen. Deze website biedt overzicht over dit thema en is voortgekomen uit het SLO-project 'rekenen in andere vakken', dat gestart is in 2011 en afgerond in 2013. Aan het project werkten vakexperts op het gebied van rekenen, wiskunde, nask, nlt, zorg en welzijn, techniek, aardrijkskunde, economie en leermiddelen mee.

Het doel van het project was de mogelijkheid te onderzoeken om delen van het rekencurriculum bij andere vakken dan wiskunde onder te brengen. Daarbij zij drie invalshoeken genomen: wat (welke inhouden en vaardigheden), hoe (didactische aanpak) en wanneer (organisatorisch en beleid). Deze verkenning heeft veel informatie en instrumenten opgeleverd die opgenomen zijn in deze website.

De informatie op deze website is mede ontstaan door input vanuit scholen en docenten uit:

  • twee expertbijeenkomsten met docenten waarin tussenproducten zijn voorgelegd;
  • het uitgebreid testen van de RekenTrajectScan op vier scholen;
  • contacten met scholen waar gewerkt wordt aan afstemming tussen vakken (rond planning en strategieën);
  • workshops en presentaties op conferenties die over dit thema gegeven zijn

Vanuit het project is deelgenomen aan een samenwerkingsverband genaamd 'rekenbewust vakonderwijs', waarin meerdere instituten betrokken waren. Vanuit rekenbewust vakonderwijs is een conferentie voor docenten georganiseerd. Input van deelnemers aan die conferentie is gebruikt voor de website.