Ontwikkelen

27 november 2019

Trefwoorden: materialen, afstemming en professionalisering, organiseren

undefined

Om het gat te dichten tussen de huidige situatie en de gewenste situatie zal er ontwikkeld moeten worden in de school. Bij ontwikkelen hanteren we een brede benadering. Naast het ontwikkelen of selecteren van (les)materialen valt ook te denken aan het vergroten van kennis (professionalisering) en het vastleggen van afspraken en organisatorische aspecten (organiseren).

Materialen

We kunnen grofweg drie typen materialen onderscheiden.

  • Inventariserend materiaal: materiaal dat  inhoudelijk overzicht geeft van het rekenen in de school. Denk hierbij aan het ontwikkelen van een overzicht met rekeninhouden van de vakken, tijdstippen en eventueel didactiek. Ofwel, wie doet wat, wanneer en hoe? Dit materiaal is veelal nodig om te komen tot onderstaande twee typen.
  • Begeleidend materiaal: denk hierbij aan strategiekaarten of rekenposters. Dit zijn ondersteunende materialen voor in de lessen en worden gebruikt door leerlingen of docenten.
  • Bestaand rekenmateriaal: hierbij hoeft niet alleen gedacht te worden aan het zelf maken van materiaal, maar ook het zoeken en selecteren van bestaand materiaal (rekenboeken, lesmethode, digitaal oefenmateriaal).

Het ontwikkelen van materialen kost tijd en inzet van personeel en dit vraagt om facilitering vanuit de schoolleiding. Onder ondersteunende materialen vind je voorbeelden van alle drie typen materialen.

Afstemmen en professionalisering

Hieronder valt met name het (inhoudelijk) afstemmen tussen docenten over de vraag wie wat, wanneer en op welke wijze doet. Deze afspraken kunnen worden vastgelegd in concrete materialen als een (ontwikkeld) team-document, strategiekaarten of een rekenboekje. Om goed af te stemmen is kennis nodig van rekenen en rekendidactiek. Dat is niet voor elke vakdocent vanzelfsprekend, evenals  vertrouwen in de eigen rekenbekwaamheid. Ondersteuning ofwel deskundigheidsbevordering, spreekt dan voor zich. Denk hierbij aan nascholingscursussen, studiedagen, het uitnodigen van een PABO-docent of leerkrachten van het basisonderwijs in de buurt.

Onder afstemming vind je meer informatie over dit onderwerp.

Organiseren

Hieronder valt het vastleggen van taken en verantwoordelijkheden binnen de school, roostering, de manier waarop er gecommuniceerd wordt met personeel, ouders en leerlingen en de vraag hoe de leerprestaties van de leerlingen worden bijgehouden.