Evaluatie

16 oktober 2019

Trefwoorden: tevreden, doelen bereikt, leerlingreacties

undefined

Aan het begin van het traject zijn doelen opgesteld en is er nagedacht over de vraag: wanneer zijn we tevreden? Zijn de doelen bereikt? In deze fase wordt gekeken of de doelen ook daadwerkelijk zijn bereikt.

De RekenTrajectScan kan hier ondersteuning bieden door de gegevens van de nulmeting te vergelijken met de huidige situatie. Ook kan de evaluatie een nieuwe impuls geven voor het bijstellen van de doelen (nieuwe ambities).

Bij evalueren gaat het niet alleen om het afnemen van een toets die al dan niet verbeterde resultaten laat zien. Let ook op aspecten als het vergroten van plezier in het rekenen, het zien van verbanden tussen vakken (door leerlingen en docenten) of het rekenbewust maken van vakdocenten. Reacties van leerlingen kunnen belangrijke input leveren tijdens de evaluatie.

Onder ondersteunende materialen worden hulpmiddelen voor evaluatie aangereikt.