Proces en verantwoording


Deze kennisbasis is tot stand gekomen na een vooronderzoek en in samenspraak met het onderwijsveld en raadpleging van interne en externe experts.

Vooronderzoek

In 2012 heeft SLO in opdracht van het ministerie van OCW een vooronderzoek uitgevoerd. Doel hiervan was een beeld te krijgen van doel, functie, vorm en inhoud van een kennisbasis voor de onderbouw vo, en specifiek voor de natuurwetenschappelijke vakken en technologie. Dit heeft geresulteerd in de uitgangspunten op de pagina 'Aanleiding en Opdracht' en de gekozen indeling met drie dimensies: dimensie 1 karakteristieke werkwijzen, dimensie 2 vakinhouden en dimensie 3 karakteristieke denkwijzen.

Ontwikkeling

Een deel van de kennisbasis - de vakinhouden - is enige jaren geleden ontwikkeld, gevalideerd en vervolgens gepubliceerd op Leerplan in Beeld. Hierin is elk vakgebied beschreven in een aantal vakdomeinen (voor havo/vwo en voor vmbo), vanuit een doorlopende leerlijn van primair onderwijs naar de eindtermen. Deze indeling is de basis geweest voor de opbouw van deze kennisbasis. De karakteristieke denkwijzen staan impliciet genoemd in de inleiding in het domein Mens en natuur van de kerndoelen voor de onderbouw vo. In de kennisbasis worden ze expliciet beschreven. De karakteristieke werkwijzen staan impliciet genoemd in de kerndoelen zelf. Ook deze worden in de kennisbasis geëxpliciteerd. Bij de ontwikkeling van de kennisbasis zijn met name twee inspiratiebronnen gebruikt: het PISA Framework voor scientific literacy dat je rechtsboven onder 'links' vindt en het K-12 Science education framework, ook onder 'links' te vinden. Voor een beschrijving van deze inspiratiebronnen verwijzen we naar 'Internationale Voorbeelden'.

Validering en aanpassing

Op 28 maart 2013 heeft een inhoudelijke validering van een eerste conceptversie plaatsgevonden met circa 70 docenten en andere vakexperts. Op grond van de validering heeft SLO de conceptkennisbasis aangepast. Dit had tot gevolg dat ook de eerder gevalideerde vakinhouden (dimensie 2), zoals die nu nog in Leerplan in Beeld staan, op onderdelen zijn aangepast. Dit betrof zowel de indeling en benaming van enkele (sub)domeinen als de formulering en rangschikking van leerdoelen. Technologie is in deze volgende versie als een apart onderdeel opgenomen, vergelijkbaar met fysische geografie. De nieuwe versie is op 30 oktober 2013 nogmaals met het veld gevalideerd met ruim 70 vakdeskundigen. De kennisbasis werd goed ontvangen en de opmerkingen waren vooral op detailniveau. Ook deze feedback is verwerkt.