Fries

21 april 2022

Alle leerlingen in Friesland leren Fries op school. Voor sommige leerlingen is het hun eerste taal, voor andere hun tweede of derde taal.

De leerlingen leren zich uit te drukken in de taal die samenhangt met de regio waarin ze opgroeien en de Friese cultuur die daaraan gekoppeld is. Ook speelt het Fries, net als het Nederlands, een rol in alle leergebieden. Leerlingen breiden hun woordenschat uit, hun luister- en leesstrategieën en ze leren overeenkomsten en verschillen te vinden tussen het Nederlands en het Fries.

Kerndoelen Fries

Wil je weten wat je in je klas kunt aanbieden als het gaat om Fries? SLO heeft de kerndoelen Fries uitgewerkt in leerlijnen.

Fries op school

Op de website van Centrum Meertaligheid van Cedin vind je activiteiten als Fries schooldictee en conferenties. Ook adviseren en begeleiden ze (netwerken van) scholen als het gaat om twee- of drietalig onderwijs in Friesland. Dit alles om draagvlak te creëren voor de Friese taal.

Ynspirearjend Meartalich Underwiis

Op deze website publiceert NHL Stenden projecten die ze in samenwerking met scholen in Friesland ontwikkelen en uitvoeren. Het Fries als thuistaal is het uitgangspunt, maar de ideeën zijn breder in te zetten.