Kerndoelen en eindtermen

19 augustus 2020

Deze pagina bevat verwijzingen naar de kerndoelen en eindtermen en bijbehorende downloads voor bewegingsonderwijs in alle onderwijstypen. Onderaan de pagina staat een schema met een totaaloverzicht.

​De doelen van het verplichte vak bewegingsonderwijs zijn uitgewerkt in globale kerndoelen, die beschrijven wat leerlingen wettelijk aangeboden moeten krijgen in het speciaal onderwijs (so), voortgezet speciaal onderwijs (vso), primair onderwijs (po), onderbouw van het voortgezet onderwijs (vo) en praktijkonderwijs (pro).Leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte die nu binnen Passend Onderwijs in de basisondersteuning een aanbod krijgen, volgen de kerndoelen van het basisonderwijs. De doelen van het verplichte vak en de keuzevakken in bovenbouw vo zijn uitgewerkt in eindtermen en worden afgesloten met een schoolexamen. Voor meer informatie zie de handreikingen schoolexamen.

Zowel bij de doelbeschrijving in de kerndoelen als eindtermen gaat het om beter leren bewegen, het samen reguleren van bewegingsactiviteiten en het bewegen beleven en waarderen als onderdeel van een actieve leefstijl. In de keuzevakken Lichamelijke opvoeding 2 (LO2) in bovenbouw vmbo-gl/tl en Bewegen, sport en maatschappij (BSM) in bovenbouw havo en vwo ligt het accent op het leren van regelende rollen zoals scheidsrechter, organisator en spelleider. De doorlopende leerlijnen van po naar de bovenbouw van vmbo en havo/vwo zijn uitgewerkt in Leerplan in beeld.

Primair onderwijs

De eerste kerndoelen van het primair onderwijs dateren van 1998. Met de Wet op het primair onderwijs (WPO) in 2005 zijn een preambule en per leergebied karakteristieken beschreven en de kerndoelen geglobaliseerd. Voor bewegingsonderwijs zijn er de kerndoelen 57 en 58.

(Voortgezet) speciaal onderwijs

De eerste generatie kerndoelen voor leerlingen in het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd zijn in 2009 bij wet vastgelegd. De kerndoelen zijn ingedeeld in leergebiedoverstijgende en leergebiedspecifieke kerndoelen. Voor leerlingen met een enkelvoudige beperking en/of stoornis (1) zijn er voor in het bewegingsonderwijs de kerndoelen 83-87 en voor zeer moeilijke lerende leerlingen of meervoudig gehandicapte leerlingen (2) de kerndoelen 59-63. Sinds 2014 zijn er voor de leerlingen in het vso voor de drie uitstroomprofielen (vervolgonderwijs, arbeidsmarktgericht en dagbesteding) kerndoelen bij wet vastgesteld.

Praktijkonderwijs

Het praktijkonderwijs voegt zich zo veel mogelijk naar de kerndoelen van onderbouw vo. Het praktijkonderwijs kent geen eindtermen.

Onderbouw vo

Voor onderbouw vo zijn in 2006 voor bewegen en sport kerndoelen 53-58 opgesteld, ook beschikbaar als download. De kerndoelen van onderbouw vo zijn uitgewerkt in tussendoelen in Leerplan in beeld en het Kompas bewegingsonderwijs.

​Bovenbouw vmbo, havo en vwo

Voor het verplichte en keuzevak in de bovenbouw van vmbo en havo/vwo zijn in 2007 eindtermen opgesteld. Voor download van de eindtermen bewegingsonderwijs: LO bovenbouw vmboLO bovenbouw havo/vwoLO2 bovenbouw vmbo-gl/tlBSM bovenbouw havo en BSM bovenbouw vwo. De eindtermen voor alle vakken zijn vindbaar op Examenblad.

Beroepsgerichte keuzevakken in bovenbouw vmbo-bb/kb

In 2016 zijn voor de beroepsgerichte keuzevakken in de bovenbouw van vmbo-bb/kb eindtermen opgesteld. Zie hiervoor de website Nieuw vmbo. Een aantal keuzevakken richt zich op sport en bewegen. Meer informatie hierover vind je bij het thema sportieve leerarrangementen.

Sche​ma

contactpersoon

Berend Brouwer