Rekenen/wiskunde - Wiskundig inzicht en handelen - kerndoel 25 - Groep 7 en 8 - Wat doet de leraar


De leerlingen leren aanpakken bij het oplossen van rekenwiskundeproblemen te onderbouwen en leren oplossingen te beoordelen.


Groep 7 en 8


Wat doet de leraar?

De leraar doet hetzelfde als bij groep 5/6. En verder:

  • De leraar stimuleert de kinderen om complexe redeneringen goed weer te geven en uit te leggen: vooral bij complexe opgaven waarin getalbegrip, begrip van breuken, verhoudingen, procenten en kommagetallen en maatbegrip door elkaar heen gebruikt worden en ze samenhang moeten doorzien.
  • Zij laat kinderen steeds vaker vooraf bedenken welke manier van uitrekenen in een bepaalde situatie passender is: hoofdrekenen, schattend, een cijfermanier, met de rekenmachine. De kinderen moeten vooral goede argumenten aandragen, die passen bij de context van dat moment.
  • Zij stimuleert redeneringen aan de hand van tabellen en grafieken, waarbij het verband met de context in de gaten gehouden wordt.
  • Zij stimuleert meetkundige redeneringen (zie kerndoel 32), vooral het redeneren over meetkundige verhoudingen.
  • De leraar stimuleert redeneringen bij (indirect) meten en het werken met maten: 120 km/uur = 2 km/minuut = 33 m/seconde. Bij deze redeneringen spelen afspraken over de verbanden tussen maten een rol.
  • Zij stimuleert kinderen wiskundige werkstukjes te maken en presenteren zoals over symmetrie of combinatorische telproblemen, kans of statistiek en dat ze in hun werk aandacht besteden aan nauwkeurig en overzichtelijk uitgesproken en genoteerde redeneringen.
  • Zij stimuleert kinderen elkaars werk nauwkeurig stap voor stap aan te horen of te lezen, te begrijpen en te analyseren en er zo nodig precieze kritiek op uit te oefenen.
  • Zij stimuleert dat kinderen kritisch kijken naar berekeningen en redeneringen in de krant en eventuele fouten te corrigeren.
    Bijvoorbeeld: dat Nederland 34.000 m2 groot is, of dat het BTW tarief met 1% gestegen is en dat er dus ook 1% meer BTW bij de staat binnenkomt.