Oriëntatie op jezelf en de wereld - Mens en samenleving - kerndoel 39 - Groep 5 en 6 - Wat doen de kinderen


De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.


Groep 5 en 6


Wat doen de kinderen?

 • De kinderen worden geconfronteerd met een probleem.
 • Ze brainstormen over mogelijke oplossingen.
 • Ze verdelen de klas in groepjes en elk groepje werkt een mogelijke oplossing uit.
 • Per groepje wordt een voorzitter gekozen.
 • Ze houden eerst een brainstorm over de onderzoeksvragen die onder hun oplossing liggen.
 • De voorzitter bewaakt dat iedereen daarbij aan het woord komt.
 • Zo nodig daagt hij/zij groepsgenoten die weinig zeggen uit om ook te participeren.
 • Daarna wordt in gezamenlijk overleg vastgesteld wie wat doet.
 • Iedereen gaat, soms in tweetallen, aan de slag.
 • De voorzitter bewaakt de voortgang en roept de groep regelmatig bij elkaar met het oog op tussenrapportages.
 • Elk groepslid schrijft over de uitkomst van die discussie een tekst.
 • De groep discussieert over de vorm van de eindrapportage
 • Ze bereiden hun presentatie aan de hele groep voor.
 • Daaraan voorafgaand besteden ze speciale aandacht voor een discussie over 'duurzame ontwikkeling' en 'keuzes maken', in het perspectief van het onderwerp.
 • Ze maken daarna voor de eindpresentatie enkele dia's in PowerPoint.
 • Ze spreken af wie tijdens de presentatie wat doet.

Toelichting: Landschap

Alles om ons heen is landschap. Een veel gehanteerde tweedeling is:

Natuurlandschap:
een landschap dat (vooral) gevormd is door processen in de natuur, bijvoorbeeld een rivierenlandschap, een hooggebergtelandschap. Het enige (nog echte, zegt men), natuurlandschap in Nederland is het waddenlandschap.

Cultuurlandschap:
een landschap dat gevormd is door ingrijpen van de mens, bijvoorbeeld een stads-/dorpslandschap, een droogmakerij/IJsselmeerpolder, ingedijkt land, enzovoort.

Eigenlijk is er in Nederland altijd sprake van een combinatie van beiden, bijvoorbeeld een es- en brinkdorplandschap op een stuwwallenlandschap of een polder (landschap) op een veen- of zeekleilandschap.