Oriëntatie op jezelf en de wereld - Mens en samenleving - kerndoel 39 - Groep 5 en 6 - Doorkijkje


De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.


Groep 5 en 6


Doorkijkje

Windmolens in het landschap

In de gemeente zijn onlangs enkele windmolens geplaatst. De juf heeft de eigenaar van het land waarop de molens zijn geplaatst gevraagd om hierover wat te komen vertellen. Vanmiddag komt hij in de klas. 's Morgens praten de kinderen in een kringgesprek over windmolens, waarvoor ze worden gebouwd en welke betekenis ze hebben voor de omgeving.
Aansluitend gaan de kinderen de komst van de gast voorbereiden door vragen te formuleren over het fenomeen 'windmolens'. In groepjes gaan ze aan de slag.

Als 's middags de man komt worden alle vragen gesteld. Zo komen onder andere de volgende vragen aan de orde: Waarom heeft hij de molens laten plaatsen? Welk voordeel heeft het voor hemzelf en voor ons allemaal? Zijn er ook nadelen? Zo ja, welke? Waarom was er vooraf ook protest?


Toelichting: Landschap

Alles om ons heen is landschap. Een veel gehanteerde tweedeling is:

Natuurlandschap:
een landschap dat (vooral) gevormd is door processen in de natuur, bijvoorbeeld een rivierenlandschap, een hooggebergtelandschap. Het enige (nog echte, zegt men), natuurlandschap in Nederland is het waddenlandschap.

Cultuurlandschap:
een landschap dat gevormd is door ingrijpen van de mens, bijvoorbeeld een stads-/dorpslandschap, een droogmakerij/IJsselmeerpolder, ingedijkt land, enzovoort.

Eigenlijk is er in Nederland altijd sprake van een combinatie van beiden, bijvoorbeeld een es- en brinkdorplandschap op een stuwwallenlandschap of een polder (landschap) op een veen- of zeekleilandschap.