Oriëntatie op jezelf en de wereld - Mens en samenleving - kerndoel 39 - Groep 3 en 4 - Wat doet de leraar


De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.


Groep 3 en 4


Wat doet de leraar?

  • De leraar bespreekt kort klassikaal de begrippen betekenis, verwondering, ingrepen en zorg.
  • Zij doet dat naar aanleiding van foto's van landschappen.
  • Zij laat de kinderen daarna in tweetallen hetzelfde doen voor twee andere foto's.
  • Zij daagt de kinderen uit om hun bevindingen over te brengen op de hele groep en elkaar daarop te bevragen.
  • Zij laat hetzelfde nog een keer doen voor nóg twee foto's.
  • Per tweetal laat de leraar de kinderen hun bevindingen samenvatten en aan elkaar presenteren.

Toelichting: Landschap

Alles om ons heen is landschap. Een veel gehanteerde tweedeling is:

Natuurlandschap:
een landschap dat (vooral) gevormd is door processen in de natuur, bijvoorbeeld een rivierenlandschap, een hooggebergtelandschap. Het enige (nog echte, zegt men), natuurlandschap in Nederland is het waddenlandschap.

Cultuurlandschap:
een landschap dat gevormd is door ingrijpen van de mens, bijvoorbeeld een stads-/dorpslandschap, een droogmakerij/IJsselmeerpolder, ingedijkt land, enzovoort.

Eigenlijk is er in Nederland altijd sprake van een combinatie van beiden, bijvoorbeeld een es- en brinkdorplandschap op een stuwwallenlandschap of een polder (landschap) op een veen- of zeekleilandschap.