Oriëntatie op jezelf en de wereld - Mens en samenleving - kerndoel 35 - Groep 5 en 6 - Wat doet de leraar


De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument.


Groep 5 en 6


Wat doet de leraar?

Bij verkeer:

 • De leraar vraagt op positieve wijze aandacht voor veilig gedrag in de praktijk van alledag.
 • Zij zet kinderen aan het denken bij riskante situaties door even een time-out te nemen en de kinderen de ruimte te geven te reflecteren:
  • Is dit gevaarlijk?
  • Hoe zou je het anders, veiliger kunnen doen?
 • De leraar oefent veilig verkeersgedrag in voor kinderen relevante en bekende situaties: fietsen in groepen, veiligheidseisen voor een fiets, voorrangsregels, verkeersborden, voorsorteervakken, verkeerslichten, moeilijke omstandigheden en gedrag van anderen. Zij stelt hierbij vragen als:
  • Waar moet je op letten als je in een groep fietst?
  • Aan welke eisen moet je fiets voldoen?
  • Voldoet je fiets hieraan?
  • Waar let je op in voorrangssituaties?
  • Welke verkeersborden en -regels zijn voor jou belangrijk?
  • Wat is hun betekenis?
  • Hoe weet je waar je moet fietsen?
  • Welke regels gelden er bij het voorsorteren en bij verkeerslichten?
  • Welke gevaren kan het weer gevaar opleveren voor het verkeer?
  • Welke kleding kun je dan het beste dragen?
  • Welke weggebruikers zijn voor jou belangrijk?
  • Let je op hun gedrag?
  • Wat kun je daaruit opmaken?
 • De leraar geeft de kinderen opdrachten waarin ze op eenvoudige wijze leren omgaan met dienstregelingen.

Bij consumentengedrag:

 • De leraar laat de kinderen, op basis van een bezoek aan een winkel of aan de hand van reclame-uitingen (folders, tv-spots, en dergelijke), in kaart brengen op welke manieren winkeliers hun spullen aan de man proberen te brengen. Zij stelt hierbij vragen als:
  • Waar ben je zelf gevoelig voor?
  • Welke ervaringen heb je op dit terrein?
  • Wat is belangrijk voor de winkeliers en voor reclamemakers?
  • Wat is belangrijk voor de koper?
 • De leraar geeft gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met zakgeld en sparen en stelt hierbij vragen als:
  • Wie krijgen er zakgeld?
  • Hoeveel, hoe vaak?
  • Hoe ga je met zakgeld om?
  • Mag je dit helemaal vrij besteden of is een deel bestemd voor bijvoorbeeld kleren, en dergelijke?
  • Spaar je wel eens?
  • Hoe en waarvoor?
  • Wat is het nut van sparen?
 • De leraar laat de kinderen (in tweetallen) oplossingen bedenken voor situaties waarin de rechten en plichten van een winkelier en van een klant een rol spelen.
 • Zij laat de kinderen (in tweetallen) eenvoudige onderzoekjes uitvoeren waarbij producten onderling worden vergeleken op: kwaliteit, prijs, waarde en eenzijdigheid van de etiketinformatie.
 • Zij geeft de kinderen eenvoudige opdrachten waarin ze kunnen nagaan of er aan het kopen en gebruiken van een product nadelen voor het milieu vast zitten.
 • Zij laat de kinderen inventariseren welke maatregelen er op school worden genomen om positief rekening te houden met het milieu.