Nederlands - Taalbeschouwing, waaronder strategieën - kerndoel 11 - Groep 5 en 6 - Wat doet de leraar


De leerlingen leren een aantal taalkundige principes en regels. Zij kunnen in een zin het onderwerp, het werkwoordelijk gezegde en delen van dat gezegde onderscheiden. De leerlingen kennen:

 • regels voor het spellen van werkwoorden;
 • regels voor het spellen van andere woorden dan werkwoorden;
 • regels voor het gebruik van leestekens.

Groep 5 en 6


Wat doet de leraar?

 • De leraar hanteert verschillende didactische werkwijzen ten aanzien van de spelling van woorden. Zij gaat hierbij uit van een didactische lijn voor spelling, waarbij de leerstof is opgedeeld in overzichtelijke eenheden, die tussentijds met behulp van controledictees worden geëvalueerd. Om de motivatie van kinderen voor het leren spellen te stimuleren, is het van belang dat zij succeservaringen opdoen. Dit kan bijvoorbeeld door kinderen aan de hand van grafieken te laten zien welke vooruitgang zij in de tijd boeken.
 • Zij reikt regels aan voor het toepassen van de gelijkvormigheidsregel en de analogieregel of laat kinderen deze regels zelf ontdekken.
 • Zij geeft instructie in woordsoorten en basale grammaticale principes met het oog op de werkwoordspelling.
 • Zij stimuleert het gebruik van spellingkaarten, beslissingsschema’s, systeemkaarten.
 • Zij leert kinderen spellingstrategieën adequaat toe te passen. Zij fungeert daarbij als model. Zij doet de strategieën voor, ondersteunt het strategiegebruik van de kinderen en past deze zo nodig aan.
 • De leraar maakt kinderen duidelijk wanneer zij complexe leestekens moeten gebruiken. De functie van lastige leestekens als de dubbele punt, de puntkomma en de komma maakt zij duidelijk door middel van voorbeeldzinnen.
 • De leraar stimuleert kinderen om zichzelf te controleren.
 • Zij stimuleert dat kinderen elkaars werk beoordelen op spelling- en interpunctiefouten.
 • De leraar signaleert aan de hand van het Protocol Leesproblemen en Dyslexie welke kinderen problemen hebben met spellen.
 • Zij begeleidt en stimuleert de kinderen met spellingproblemen extra, aan de hand van de aanwijzingen in het Protocol. Zij schenkt hierbij veel aandacht aan structuuroefeningen en algoritmen.