Nederlands - Taalbeschouwing, waaronder strategieën - kerndoel 11 - Groep 1 en 2 - Wat doen de kinderen


De leerlingen leren een aantal taalkundige principes en regels. Zij kunnen in een zin het onderwerp, het werkwoordelijk gezegde en delen van dat gezegde onderscheiden. De leerlingen kennen:

  • regels voor het spellen van werkwoorden;
  • regels voor het spellen van andere woorden dan werkwoorden;
  • regels voor het gebruik van leestekens.

Groep 1 en 2


Wat doen de kinderen?

  • De kinderen doen taalspelactiviteiten waardoor hun fonologisch en fonemisch bewustzijn en letterkennis gestimuleerd worden. Ze leren bijvoorbeeld kinderrijmpjes en liedjes en voeren met de leraar rijmspelletjes en woord-klankspelletjes uit.